Обществени консултации

Проекти на Национални програми за развитие на образованието 2017 г.

За развитие на образованието през 2017 г. Министерството на образованието и  науката (МОН) предлага да се финансират 11 национални програми (НП), в това число две нови: НП „Развитие на предучилищното образование“ и НП „Обучение за ИТ кариера“.

За първи път е изготвен проект на национална програма за предучилищна подготовка. По НП „Развитие на системата на предучилищното образование“ ще се работи за гарантиране на равен старт за децата преди постъпване в училище чрез осигуряване на дидактични материали и насърчаване на родителите да участват в заниманията.

Разширява се обхватът на НП „Без свободен час“, в която бенефициенти, освен държавните и общинските училища, ще бъдат и държавните и общинските детски градини.

Продължава политиката за изпълнение на дейности в областта на предучилищното образование и чрез НП „ИКТ в предучилищното и училищното образование“ и чрез НП „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“.

В изпълнение на поставените цели в Концепцията за насърчаване на софтуерни специалисти, приета от Министерския съвет през м. декември 2015 г. е разработена нова Национална програма „Обучение за ИТ кариера“.

Продължава финансирането и по модула „Модернизиране на системата на професионалното образование“ от националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, чрез който се осигуряват допълнителни средства за подобряване на материалните условия в професионалните гимназии и за привеждането им към съвременните изисквания за практическото професионално обучение и квалификация.

По общо 11-те национални програми на МОН през 2017 година се предвижда дофинансиране на предучилищното и училищното образование с 59 500 000 лева. През 2016 година сумата е била 50 394 000 лева. Средствата се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката.


Дата на откриване: 15.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 29.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари