Обществени консултации

Постановление за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

С постановлението за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление №243 на Министерски съвет от 2005 г., се допълва чл.2, ал.1 от Тарифата, като  се въвежда горна граница от 500 лв. такса при вписване на апорт с предмет недвижими имоти, а за всички останали случаи се предлага таванът на таксите за вписване по чл.2 от Тарифата да е 1000 лв.  Допълнението на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, има за цел да отговори на изискването за разходоориентираност и справедливост при определяне на таксите,  да намали съществено административния натиск върху бизнеса и да  способства за подобряване на икономическата  среда.


Дата на откриване: 19.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 03.5.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 
20 април 2017 г. 15:25:33
RIA

Не е спазен задължителният срок от 30 дни за провеждане на обществената консултация

Според нас срокът на обществената консултация по проекта на нормативен акт следва да е 30 дни, защото в конкретната хипотеза не е налице изключителен случай. Под "изключителни случаи" по смисъла на чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА следва да се разбират най-вече форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, аварии, война, терористичен акт и други подобни. Не би следвало като изключителни случаи да се квалифицират субективни възприятия, обществени нагласи и дори по-обхватни обществени мнения или вълни. Още по-малко индивидуални субективни доводи на един съставител или на неговото ведомство например за необходимост от спешни нормативни промени следва да се възприемат като достатъчно обективно обосновани за съкращаване на срока на консултациите.

Под „изрично посочване на причините” за по-краткия срок на обществените консултации в мотивите, съответно докладите към законопроектите следва да се разбира, че ЗНА изисква не простото изреждане на списъка на фактите или факторите, наложили това. От тези съставители следва да се изисква детайлно описание и позоваване на конкретни обективно обосновани обстоятелства, накарали ги да считат, че е налице изключителен случай. В това е смисълът на законовото изискване за „изрично” посочване на причините за по-краткия срок на консултиране.

В доклада няма посочена причина, обясняваща необходимостта от намаляване на срока на обществената консултация на 14 дни. Бързината като аргумент за приемане на нормативни актове следва да бъде изкоренена и изхвърлена от българския нормотворчески процес. Поради това считаме, че обществената консултация във връзка с конкретния проект на нормативен акт следва да се проведе в пълния 30-дневен срок, защото в противен случай не би отговаряла на изискванията на ЗНА.

Център за оценка на въздействието на законодателството

27 април 2017 г. 10:49:22
BIA_bg

Становище на Българска стопанска камара

Пълен текст на становището

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес подкрепя публикувания за обществено обсъждане проект на Постановление за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията.

Независимо, че в законодателството ни е въведено изискването таксите за публичните услуги да се определят на разходен принцип, той не винаги се прилага при формиране размера на държавните такси. В последните години се наблюдава обезпокоителната тенденция събирането държавни такси за предоставени услуги, да се използва за източник на генериране на приходи в бюджета, което на практика ги превръща в косвени данъци.  В редица случаи, приходите от такси надвишават в пъти разходите, необходими за финансиране на дейностите по предоставяне на съответната услуга.

Предложение за намаление на таксите, събирани от Агенция по вписванията (АВ) вече е прието от МС с РМС № 411 от 19.05.2016 г. за приемане на План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите, утвърдени с Решение № 617 на Министерския съвет от 2015 г. В Решението се предлага таксите, събирани от  АВ да се намалят „с 20% например“ с оглед въвеждане на разходоориентирания принцип при тяхното определяне, тъй като приходите на АВ надвишават разходите  - за 2013 г. приходите възлизат на 55 552 746 лв., докато разходите са в размер на 16 865 995 лв. Мярката не е изпълнена. Видно от изложеното в Доклада, придружаващ проекта на Постановление, реализираните приходи за АВ за и за 2016 г. надвишава над 3 пъти разходите за издръжка.

С проекта на Постановление се предлага таксата за вписване на актове, подлежащи на вписване, да не надхвърля 1000 лв., а при апорт на недвижим имот в капитала на търговско дружество – 500 лв. Учредяването и вписването на ипотеки, като обезпечение при сключване на сделки, представлява съществена част от формиране на цената на кредитите от търговските банки. Действително, както е отбелязано и в доклада към проекта на Постановление, държавната такса по вписване на ипотеки, нерядко достига десетки хиляди, а понякога и стотици хиляди левове. Този ефект се мултиплицира с всяко отбелязване, заличаване и подновяване на вписване, за което се събира половината от платената първоначално такса. Същевременно, размерът на таксите, събирани от АВ за вписване на тези обезпечения, не съответстват на разходите за предоставянето на услугата. Съгласно Тълкувателно решение № 7/2012 ОСГТК ВКС, „проверката, която се извършва от съдията по вписванията, се ограничава до това дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвиденото в Правилника за вписванията съдържание. Не се проверяват материалноправните предпоставки на акта, освен ако това е изрично предвидено в закон“.

Въвеждането на горна граница на събираната такса ще облекчи съществено стопанските субекти, ще кореспондира на предметния обхват на извършваната проверка и ще осигури прилагането на принципа на справедливост, прокламиран в преамбюла на Конституцията на РБ и редица нормативни актове.

Предлаганото допълнение е положителна стъпка в посока на подобряване на икономическата среда.