Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на Постановление се предлага изменение и допълнение на Наредбите за държавните изисквания за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър”  и „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране”.

           Промените са основно в част „Технологична“ от инвестиционния проект и са свързани с добавянето на две професионални направления  – „Машинно инженерство“ и „Хранителни технологии“, които към момента не са включени в наредбите. Взети са предвид конкретни предложения за терминологични уточнения, както и за оптимизиране на минималния хорариум на дисциплините в части „Конструктивна“, „Организация и изпълнение на строителството“ и „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“.

           Измененията и допълненията на наредбите са изготвени в сътрудничество с  представители на висшите училища, които провеждат обучение по съответните професионални направления, както и с представители на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Актуализираните наредби за придобиване на висше образование в областта на инвестиционното проектиране са съобразени с актуалните световни тенденции в образованието в тези области, както и с изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и други подзаконови нормативни актове в тази сфера. Отделните раздели са разработени съобразно частите на инвестиционния проект и свързаните с тях предварителни (прединвестиционни) проучвания и задания за проектиране, определени в Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.


Дата на откриване: 07.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 07.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари