Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

Предложените изменения и допълнения са в изпълнение на мерките, предвидени в т. 2, буква „a“ на Решение № 496 на Министерския съвет от 2017 г. за изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Със законопроектa се предвижда премахване на изискването за предоставяне на удостоверение за актуално състояние, копие от съдебното решение за регистрация по реда на Търговския закон или документ за регистрация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и декларация за липса на открита процедура за обявяване в несъстоятелност, при искане за издаване на удостоверение за регистрация за осъществяване на пътна помощ.

            В действащия Закон за движението по пътищата (ЗДвП) липсват разпоредби, които да регламентират реда и начина за предоставяне по служебен път на цитираните по – горе документи, предвид което е предложено изменение на разпоредбата на чл. 148в от ЗДвП. Това ще помогне на заинтересованите лица да спестят време и средства при иницииране на искането за получаване на удостоверение за регистрация за осъществяване на пътна помощ по пътищата, отворени за обществено ползване. Основна цел на законопроекта е да се постигне облекчаване на административните процедури и да се намали административната тежест, като се намали броят на документите на хартиен носител, които заинтересованите лица представят в процедурата по издаване на удостоверение за регистрация по чл.148в, ал.2 от ЗДвП.   


Дата на откриване: 8.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 7.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари