Обществени консултации

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

С проекта на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) се предлага разграничение между защитените специалности от професии и специалностите от професии, по които е налице очакван недостиг на пазара на труда, при което ще се осигурят условия за регламентиране на възможностите за преодоляване на недостига от специалисти пазара на труда. Създава се уредба и се определят основни аспекти от практиката за осигуряване на качество на обучението чрез работа (дуална система на обучение).

Законът за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) предвижда допълнително финансиране за обучението по защитени специалности от професии и по специалности от професии, по които е налице очакван недостиг на пазара на труда. С измененията в него от 2017 г. е въведено понятие „специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда“, което налага промени и в ЗПОО. Те са свързани със създаването на Списък на тези специалности от професии, регламентиране на акта за приемането му, както и определяне на функциите на министерства и на организациите на работодателите при разработването и актуализирането на Списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Промените включват основни аспекти от практиката, свързани с изискванията към работодателите за участие като равностоен партньор в обучението чрез работа, определяне на функциите и изискванията към подготовката на учители и наставници в дуалната система на обучение, както и актуализирането на учебните програми в съответствие с динамично променящите се изисквания на бизнеса. Това налага въвеждане на нови законови промени за участниците в дуалната система на обучение.

За да не се нарушава правото на избор на учениците на образование и с оглед осигуряване на потребностите на работодателите от квалифицирани кадри се предвижда нормативно оптимизиране на училищната мрежа. Нормативно е уредена практиката в малките населени места за преобразуване на професионални гимназии и средни или основни училища в средно училище с професионални паралелки. Новосъздаденото училище запазва приема на ученици след VII клас по профили и професии, характерни за преобразуваните училища, което обуславя и разширяване обхватът на училищата, които имат право да организират и провеждат обучение чрез работа (дуална система на обучение).

Очакваните резултати от Закона за изменение и допълнение са осигуряване на условия за качествено професионално образование и обучение на работното място при работодатели, които разполагат със съответната материална база и квалифицирани наставници, пряко ангажирани с обучителния процес. Той ще създаде условия и за периодичното актуализиране на учебно съдържание в съответствие с промените в техниката и технологиите в производствения процес. Обучението чрез работа (дуална система на обучение) ще допринесе за превенцията на ранното напускане на училище и ще даде възможност за повторно включване на учениците в обучение за придобиване на професионална квалификация.

С Решението се предлагат изменения и в Кодекса на труда, които имат за цел да синхронизират нормативната уредба с положенията, предвидени в ЗПУО и последните  изменения в ЗПОО. Заложени са промени и в Закона за здравното осигуряване, с които се предвижда учениците в дуална форма на обучение, сключили трудов договор с работодател, да продължат да бъдат здравно осигурени от държавата до завършване на обучението си.


Дата на откриване: 10.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 11.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари