Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува повторно за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, мотивите към нея и таблица с отразени становища, получени по време на проведеното в периода 21.07.2017 г. – 22.08.2017 г. обществено обсъждане. Подлагане на проекта на повторно обществено обсъждане се налага поради направените съществени промени в първоначалния текст в резултат на общественото обсъждане и проведените допълнителни консултации с браншовите камари.
 
Промяната цели привеждането на наредбата в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г.), като в наредбата се определя форматът на записа на цифровите копия на инвестиционните проекти на електронен носител, които се представят за съгласуване и одобряване.
 
За облекчаване на инвестиционния процес за по-ниските категории строежи се създава приложение в което се определят задължителния минимален обхват на частите на инвестиционните проекти, необходими за издаване на разрешение за строежите от четвърта и пета категория.
 
С измененията се отстраняват и съществуващи неточности и непълноти в действащите разпоредби, както и осъвременяване и привеждане в съответствие с настъпили промени в действащата нормативна уредба, уеднаквяване на терминологията и допълване на наредбата с изисквания за обхват и съдържание на нови проектни части на инвестиционния проект.


Дата на откриване: 06.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 06.7.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 
19 юни 2018 г. 08:01:18
Ognian Atanasov

Приложение към 4, ал.2

В приложението към чл.4, ал.2 е допусната най-вероятно техническа грешка (тикче е заменено със звездичка). При строежи от V-та категория, позиция 18 Смесени сгради с ниско застрояване, колона 12, за фази "ТП" и "РП" е сложена звездичка, а трябва да бъде тикче, както до момента за да бъде в синхрон с действащите нормативи. За сгради над 50м2 с изключение на еднофамилни жилищни сгради (единични къщи) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изисква изработването на проект по част "ОВКХТТ".       В подкрепа на предложението ми прилагам извадка от Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия Чл. 186. (1) Общи или самостоятелни системи за отопление и/или вентилация и/или климатизация се проектират и изграждат задължително във всички сгради с РЗП над 50 кв.м, за които се изисква поддържане на един или повече от един нормативни параметри на микроклимата, с изключение на еднофамилни жилищни сгради (единични къщи), за които се предвижда отоплението/охлаждането да се осъществява с индивидуални битови уреди за отопление или охлаждане

За да бъдат спазени дайстващите нормативи и на база на горецитирания текст, предлгам за сгради V-та категория, позиция 18 Смесени сгради с ниско застрояване, колона 12 да бъде поставена отметка (тикче) за задължително проектиране по част "ОВКХ" във фази "ТП" и "РП".