Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане в националното данъчно законодателство на Директива 2016/1164 от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар, както и във връзка с усъвършенстване на данъчното законодателство и прецизиране на разпоредбите на закона с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото му прилагане. 

В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона са предложени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за счетоводството, както и в други нормативни актове във връзка с предложените промени.

Отговорна дирекция: „Данъчна политика”
E-mail: taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 30.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 29.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 
30 август 2018 г. 20:03:13
nedev

Всичко е прекрасно, но....

Всичко е прекрасно, но защо за такива съществени промени се използва ЗИД на ЗКПО?

Точно в този случай много по-подходящ Закон за изменение и допълнение би бил някой от другите изменени с този предложен текст. Например Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСТИ) е много по-удачен, особено когато се касае за промени на данъчните закони, Закона за счетоводството, Закона на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и т.н., да не ги изброявам всичките.

Не мислите ли, че е несериозно да се използва ЗКПО за такива цели?

31 август 2018 г. 13:29:09
PETER13

относно справката по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ

Считам, че с така предвидените промени допълнително ще се увеличи административната тежест върху работодателите. Считам, че в НАП и сега се подава част от  информацията, необходима за годишното облагане на доходите от трудови правоотношения с подаването на декларация обр.1 /брутно трудово възнаграждение, осигурителни вноски за сметка на лицето, начислен данък/. Вярно е, че данните от декларация обр.1 не са структурирани за директно попълване на необходимата информация, но би било по-лесно да се измени структурата на декларация образец 1 и тя да послужи за автоматичното генериране на данните, нужни за годишното облагане на доходите от трудови правоотношения, отколкото да се вмени на работодателите да създават и подават допълнителни справки.

01 септември 2018 г. 22:32:52
asene

Прилаганена копие на Протокол от ТЕЛК/НЕЛК

Уважаеми Дами и Господа,

За пореден път пиша предложение за прилагането на копие /сканирането/ на Протокол от ТЕЛК/НЕЛК от лице с увреждане с 50 и над 50% ТНР. В настоящият законопроект са засегнати и двата закона, за които давам предложението си ЗДДФЛ и ЗМДТ. При подаване на Годишна декларация по ЗДДФЛ, звена за местни данъци и такси в общинските администрации по чл.14 и 54 от ЗМДТ, пред работодател на родител на дете с увреждания при ползване на данъчно облекчение по чл.22г от ЗДДФЛ или НАП се изисква копие от ТЕЛК/НЕЛК.  Протоколът съдържа изключително чувствителна информация за здравословното състояние на лицето с увраждания, а обикновено в тези администрации ползваните облекчения са независимо от вида и степента на увреждане в случай, че е над 50%. Предлагам, лицата с увреждания само да декларират, че са лица с увреждане, номер на протокола и срок на валидност, а потвърждението на верността да се изисква служебно от органите от КМЕР.

Поздрави,

 

04 септември 2018 г. 14:42:19
nenchosp

Несправедливо рязко вдигане на преки данъци в ущърб на коренното население!

Няколко от новите разпоредби имат скандален характер и са директно насочени срещу титутлното население в България. Например:

"В чл. 25 се създава ал. 3: „(3) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 22, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата.“

Проблема с тази разпоредба е, че в условията на демографска криза наличния сграден фонд е почти изравнен като бройка с броя пълнолетни лица в страната. Което говори за това че почти няма да има семейство незасегнато от проблема. Да не говорим за това че в закона няма категории като "ваканционен имот" и "вила", и много хора ще бъдат наказани, без реално да имат повече от едно основно жилище! Резултата ще е много фиктивни сделки със свързани лица за да се прехвърли имуществото между членове на семейството и ЮЛ. Пряко печеливши ще са хора, които не притежават имоти и не плащат данъци, тъй като събраните средства ще се преразпределят частично към тях. 

Разпоредбите относно облагането на колите са скандални, и не вземат в предвид базови неща като наличието на АГУ! Тоест един 30 годишен автомобил с АГУ може да е много по екологичен от един нов дизел. Идеята на данъка е да се накажат двете крайности на спектъра - най-бедните и най-богатите, за да няма масово недоволство. Резултата от увеличените преки данъци ще е множество бракувани автомобили и намаление на постъпленията от акциз на горива, заради намалено потребление. Увеличението на данък на най-старите коли е винаги лоша идея, тъй като тези хора въпреки че са социално затруднени не трябва да бъдат социално изхвърлени и плащат редовно данъците си.

 

 

25 септември 2018 г. 01:08:02
The Beast

предложение в ЗМДТ за основно жилище 1

§ 34, т. 1 да е в следната редакция:

1.В чл. 25 се създават ал. 3 и ал. 4:

„(3) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 22, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата.

(4) За да се ползват облекченията по ал. 1 и 2, съответния собственик или вещноправен ползвател следва задължително да е регистриран с настоящ адрес на административния адрес на имота, в който се намира жилището."

Мотиви: Съгласно чл. 94, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) настоящ адрес е адресът, на който лицето живее, а съгласно чл. 99, ал. 1 от ЗГР Всяко лице е длъжно в срок 30 дни да заяви промяната на настоящия си адрес. Няма логика лице, което не спазва законодателството в пряка връзка със съответното жилище, да ползва данъчно облекчение. Предлаганата нова ал. 4 ще възпрепятства тази възможност и ще улесни контрола за законосъобразното ползване на облекченията.

25 септември 2018 г. 01:31:11
The Beast

предложение в ЗМДТ за основно жилище 2

В § 34, т. 9 да е със следния текст:

"В § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби текстът " и членовете на неговото семейство" се заличават."

Мотиви: Съпрузите в много семейства са принудени да живеят разделено по различни причини (неразбирателство, осигуряване на доходи или други) и съответно съответното жилище не се явява основно за всички членове на семейството, а само за някои от тях. Не би следвало да се възпрепятства ползването на данъчно облекчение от единия съпруг, ако за другия жилището не се явява основно. С предложението се премахва нормативната пречка за това.

Съществуващите т. 9 и т. 10 съответно стават т. 11 и т. 12.

25 септември 2018 г. 01:48:21
The Beast

предложение за размери на местни данъци, когато няма приет или действащ размер.

В § 34, т. 10 да е със следния текст:

"10.В допълнителните разпоредби се създава нов § 1б със следния текст:

§1б.Когато Общинския съвет не е приел размер на местен данък по този закон или нормативните разпоредби с приет размер са отменени, съответният данък се събира в минимален размер по закона."

Мотиви: В ЗМДТ липсва разпоредба следва ли да се събира данък, ако няма действаща разпоредба с определен размер, и какъв размер да се събира. В този смисъл е налице празнота в закона. Такива казуси могат да възникнат, ако по обективни и субективни причини общинския съвет не успее да спази срока за определянето на размер на данък по ЗМДТ или съответна разпоредба от местната Наредба за определяне размера на данъците бъде отменена от съда.