Обществени консултации

Проект на Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2018 г. и проект на Национална програма за закрила на детето за 2019 г.

Съгласно чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила на детето и чл. 2 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, ежегодно се разработват Национална програма за закрила на детето и Доклад за нейното изпълнение. Проектите на Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2018 г. (НПЗД за 2018 г.) и на Национална програма за закрила на детето за 2019 г. (НПЗД за 2019 г.) са разработени в рамките на постоянната междуведомствена работна група „Координация на дейностите и политиките“, функционираща към Националния съвет за закрила на детето, като процесът е координиран от Държавната агенция за закрила на детето.

Проектът на Доклад по изпълнението на НПЗД за 2018 г. отчита реализирането на заложените в програмата дейности, предприети от страна на органите за закрила на детето и партниращите институции и организации. В документа е отчетено изпълнението на мерки за подобряване на политиките за подкрепа на децата и семействата, осигуряването на равен достъп до образование и здравеопазване, създаването на условия за развитие на децата в сигурна и безопасна среда, повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие и други форми на злоупотреба, насърчаване на участието на децата и други. Отчетен е и напредъкът в процеса на деинституционализация на грижата за деца; стартиралата работа по създаване на Национална стратегия за ранно детско развитие; развитието на социалните услуги за деца и други. Предприети са и мерки за подобряване на дигитално-медийната грамотност на децата в училищна възраст с цел предпазване от опасностите в дигиталното пространство. Докладът съдържа изводи и препоръки за оптимизиране на провежданите политики с оглед осигуряване на най-добрия интерес на децата и спазване на техните права.

Проектът на НПЗД за 2019 г. обединява ангажиментите на всички държавни институции, международни и неправителствени организации, ангажирани в изпълнението на дейностите за осигуряване и спазване на правата на децата в Република България в съответствие с техния най-добър интерес. Програмата структурира дейностите и мерките за изпълнение на хоризонталните политики за детето в следните стратегически цели:

Стратегическа цел 1: Гарантиране на майчиното и детско здраве и насърчаване на здравословния начин на живот и здравната култура.

Стратегическа цел 2: Гарантиране на достъпа на всяко дете до качествено образование и грижи на всеки етап от жизнения цикъл и придобиването на умения и компетентности за пълноценно включване в обществото.

Стратегическа цел 3: Подобряване на стандарта на живот на всяко дете и гарантиране на правото му да живее в подкрепяща развитието му семейна или близка до семейната среда.

Стратегическа цел 4: Гарантиране на правото на всяко дете до сигурна среда, превенция и защита от насилие и от други вредни действия и ефективен достъп до правосъдие.

Стратегическа цел 5: Осигуряване на възможности за участие на детето във вземане на решения по въпроси, които го касаят, както и достъп до игра, спорт, културни и други дейности, които подкрепят развитието му и формират граждански компетентности.

Към петте стратегически цели са посочени и тематични области на въздействие: здраве и здравословен начин на живот; качествено образование за всички деца; семейна среда, алтернативна грижа и стандарт на живот; сигурна среда и достъп до правосъдие; отдих и свободно време/детско всекидневие.

 

 

За всяка от заложените в програмата ключови мерки са посочени отговорните институции, източниците на финансиране, очакваните резултати, срок за изпълнение, както и индикатори с текущи и целеви стойности. Оперативните цели и ключовите мерки са в синхрон с хоризонталните политики за закрила на детето във всички секторни политики и ще допринесат за гарантиране на спазването на правата и интересите на децата в Република България.

 

 


Дата на откриване: 12.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 11.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 
13 март 2019 г. 00:09:54
veselo111

Е пак ли същото?!

Ама много прилича на предишната стратегия, онази, която българският народ не приема... Разберете бе хора, няма как да пробутвате пренаписани стратегии, които нямат почва у нас. Разбирам, че се получават едни пари, които трябва да се усвоят, но няма да стане на гърба на децата. Българите обичат децата си, както и много от малцинствата между другото живеещи по нашите земи. Стига с тия напъни да си направим организация като Барневерн. И не ни пробутвайте мантри, че мислите за децата, при условие че Държавата показва години наред как се грижи за децата, особено сираци и такива с увреждания, хайде да не се залъгваме. По повод сексуалното образование, до навършване на пълнолетие, родителите са тези, които решават това как да стане, чрез разговори, с подходяща литература, но не и с непознати хора извън семейството. Моралът на българите е по голям от този, на някои северни народи. По повод патронажната грижа, ама моля Ви,  не откривате топлата вода, ама хайде да е при желание на родителите, а не на който когато му скимне да ми се мъкне у дома, още повече е нехигиенично всякакви вирусопреносители да се размотават около малки деца. Хайде най-напред помислете за качественото здравеопазване, качествено заплащане на медицинският персонал, осигуряване на качествени медикаменти и апаратура в българските болници. Не е важен само достъпът, а и качеството на медицинските грижи, Уважаеми. Деинституционализацията е хубава идея, но при наличието на приемни семейства,с големи сърца,образовани, а не такива, които разрушават психиката на децата. Приемните родители, освен че трябва задължително да минават медицински преглед, психиатричен такъв, посещение при психолог, задължително споменатите, да носят пряка морална и съдебна отговорност заедно с приемното семейство при доказани вреди от всякакъв характер по отношение на детето. Всеки, който осинови дете, независимо на каква възраст, трябва задължително да получава поне година платен отпуск. Детето не е стока. За образованието в сегашният му вид, много можем да говорим, това е отделен закон, но определено не отговаря на нуждите на новият век, в който живеем. Уважаеми, по отношение на детето, винаги трябва да бъдете водени и изхождайки от факта, че за 99% от децата, семейството е най-доброто място!!! Изключвам болните агресори, които и към момента попадат под ударите на закона, стига да има кой да го приложи. Не трябва да има определен брой приемни семейства, за които да се търсят деца, а такива да има в готовност, ако се наложи да отглеждат деца. За приемни семейства трябва да се одобряват работещи хора, с професии, а не непременно такива, които това да е единственият доход, предвид изхождащите злоупотреби от този факт. И моля, за повече прозрачност, обявете поименно всички НПО-та, които участват в написването на подобни документи, за да не остава чувство на задкулисие. А когато става дума за деца, без да се приема като дискриминация, е хубаво да се пише от хора с деца, отгледали деца - родни или осиновени. Уважаеми, никога не забравяйте България, това че сте Българи, а не чуждопоклонници, когато предлагате подобни документи.

 

13 март 2019 г. 00:15:22
Ина

НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030г.! НЕ НА ЮВЕНАЛНАТА ЮСТИЦИЯ!!!!

Аз съм администратора на фейсбук групата "НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030Г.!" Учудена съм как при положение, че все още Стратегията не е приета, вие прокарвате линията на самата нея в този проект за доклад на Национална програма за закрила на детето за 2019г.!?!? Ранно сексуално образование, задължителна патронажна грижа за деца от 0 до 3г., електронни досиета, пардон "база данни". Всички "екстри" от тази противоконституционна Стратегия сте включили в т. нар. Програма. Сега е ред на НПО-тата, които така и не обявихте, като имена и донори при обсъждането на Стратегията, да почнат с хвалебствията тук и екзалтирано да подкрепят поредния ви опит за прокарвате на ЮВЕНАЛНА ЮСТИЦИЯ ОТ НОРВЕЖКИ ТИП чрез приемане на нов Закон за детето, закон който да обслужва вашата тоталитарна Стратегия и да създаде детски съдилища за нуждите на същата по отнемане на деца от родителите им. Вие не разбрахте ли, че хората няма да се примирят с български вариант на Барневерн. Нито тази жалка програма, която сега с копи-пейс сте изтипосали от Стратегията ще сработи, независимо от парите, които България черпи по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г. и Меморандума към него за прокарване на тоталитарни и десктруктивни социални системи, които са изключително зловредни за ВСИЧКИ ДЕЦА и ТЕХНИТЕ ПРАВА, защото подкопават устоите на семейството и действат, като узаконен държавен произвол!!! Едно е сигурно: Няма да постигнете целите си независимо от мощните лобита на организации със съмнителни политики. Искам да видя как ще обучавате сексуално децата от първи клас...и как това ще се приема от родителите им...с какво ще ги успивате? С това, че е полезно за здравето на децата им ли....смях. Училището е институция и духовно средище за развитие САМО и ЕДИНСТВЕНО на интелектуалния капацитет и академичните познания на децата, а не за НПО-та искащи прокарване на сексуално обучение. А това за електронните база данни ни връща в ерата на Оруел и няма дори да го коментирам. Няма да ви се получи. Вярвайте ми. Има достатъчно будни хора, които не желаят нито норвежката стратегия за детето, нито тази програма за "закрила" на децата. Страшно ги "закриляте", спор няма. Ще направите така, че много деца и техните родители ще потърсят закрила от вашата "закрила", като ювенални имигранти в други държави, в които не се прилага такова законодателство, каквото прокарвате тук. Откъс от ДОКЛАД по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2018г. публикуван на сайта на Министерски съвет в Портала за Обществени дискусии: "Дейност 1.1.4.: Предприемане на действия за присъединяване на България към Трети факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на децата." Това пък забележете е откъс от становището на организация "Поход за семейството" във връзка с ратификацията на този прословут Трети факултативен протокол: "В „Мерки, насочени към всички възрастови групи“ в т. 7 /разбирай от Стратегията за детето/ се изисква „Ратифициране на Трети факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето, създаващ процедура за подаване на жалби за нарушени права на децата“. Важно е да се обърне внимание, че с ратифициране на този протокол българската държава прехвърля изцяло суверенитета си за вземането на решения по съдебни дела за нарушени детски права на Комитета по правата на детето на ООН. Ако България получи решение от този съд (който за благозвучие е наречен „комитет“), тя ще трябва да го изпълни. Затова страни като САЩ, Русия, Китай, Япония, Австралия и много други държави дори не са подписали протокола и не възнамеряват да го правят. Ние също смятаме, че ратифицирането на този документ, който не е задължителен, ще доведе по-скоро до допълнителни държавни разходи, негативни последици за българските семейства (и съответно деца) и ненужна външна намеса в местното ни законодателство и съдебна система." На практика България ще стане зависима от съдебните решения на ООН и неговия Комитет /разбирай съд/ по правата на децата чрез ратификация на този протокол!!!! Това е заложено във Великата Ви Стратегия и сега сте го вмъкнали и в цитирания доклад. БРАВОС УВАЖАЕМИ!!! Дано цената ви да си е заслужавала!!!!

13 март 2019 г. 14:46:17
маринавн

НЕ! НЕ! НЕ!

Отново четем същите глупости, както и в НСД 2019-2030,след като беше оплюта от обществото, за пореден път се опитвате да я наложите. А даже една от целите ви е да приемете стратегията, що за наглост е това?

"Айше, Мария и Фатма"  не са съгласни отново. Майките не се делят на етнос и религия, те са майки и обичат децата си, срещу които отново се опитвате да протегнете ръце. 

Не разбрахте ли, че няма да оставим нещата така?

До скоро виждане! 

15 март 2019 г. 08:10:44
Aziti

Практически насоки за постигане на целите

Без парични средства човек не може да приживее в днешното общество. Макар и да получи наследство или да има заделени пари, те се изчерпват бързо. Какви допълнителни разходи трябва да очаква един родител от раждането на детето до момента, когато то може да преживее самостоятелно?

Долу са изброени някои практически насоки

 

Имаше едни сметки 30 лева. Какво според държавата, може да се купи за едно дете за 1 лев на ден, така че да бъде гарантирано здравето и насърчаван здравословния начин на живот.

 

Колко часа на ден трябва един родител пълноценно да прекарва с детето си и колко часа на ден се препоръчва на едни родител да работи, за да се гаранира от една страна здравето на членовете от семейството и от друга страна да се насърчава здравословния начин на живот.

 

Какъв стандарт на живот се очаква от един родител да гаранира на детето си? Колко средства месечно са нужни на едно тричленно, четиричленно, петчлненно семейство, за да бъде гарантиран желания стандарт от страна на държавата? Колко часа на месец би трябвало да работят родителите и срещу какво минимално заплащане за да се гарантира желания стандарт на живот?

 

Придобиването на умения и компетентности се очаква да се случи чрез гледане на телевизия и книжки или чрез практика в определена среда? Кой предоставя средата? Кой се очава да заплати пособията и материалите, които се използват на практика в процеса на придобиване на тези умения и компетентности.

 

Без опитване и експериментиране няма как децата сами без помоща на възрастни да открият своите заложби и таланти. В каква среда може да се открие един талант? Какво очаквате да се случи след откриването на таланта и как мислите да подкрепите детето и родителите в процеса на развиване на таланта, като изключим индивидуалните Ви стипендии. Може да се създаде една неконкурентна среда, в която децата нормално да се развиват, без страхове и натиск.

 

Учителят е ключов фактор в образованието и това, че едно дете не разбира нещо предадено от един учител, не означава че от друг не може да го разбере (пример са частните уроци). Достъп до  качествено образование не означава ли достъп до различни преподаватели, например на по-горен етап на образование чрез ротиране и преподаване на раздел. Друг модел е консултации при друг или външен учител.

 

За всички деца, които получават незадоволителни резултати на националните външни оценявания, а и не само за тях, създаване на механизъм за самооценка и за  откирване на порпуски в образованието и наваксване на материала.

 

15 март 2019 г. 08:11:04
Aziti

Практически насоки за постигане на целите / 2

Придобиването на умения и компетентности за пълноценно включване в обществото означава не само теория, а и консумация на обществени блага. Моля за създаване на списък от практически умения и компетентности с възрастова граница до кога да се овладеят и практическа проверка и оценка, в това число каране на велосипед, тротинетка, ролери в градска и евентуално извънградска среда, каране на автомобил, даване на първа помощ, возене на автобус, влак и самолет, закупуване на онлайн стоки, посещения на концерти, музеии, театри и опери и подобни обществени прояви. Отплатата за отсрещната страна може да е написване на протокол, критика, препоръки, похвала и други подобни от страна на участниците.

 

С подобряването на стандарта на живот на детата се изпозват евтини строителни материали, които може да са вредни за здравето. Определяне на вредните строителни материали и проврека най-вече за мухал в жилища и помещения, в които децата прекарват времето си. Предоставяне на информация, препоръки и помощ за родители и бъдещи родители отностно превенция и осигуряване на сигурна и здравословна среда за отглеждане на деца. Какви рискове се крият при подмяната на паркет с ламинат, използване на климатици с непочистени филтри, изолация и промяна на точката на конденз, използване на тартан в затворени помещения и навън и др.

 

Тъй като родители не получават адекватна финансова помощ за отглеждане на децата, предоставяне на адекватни цени за достъп до обществени блага. Достъп до игра, спорт, културни и други дейности за деца на цени съобразени с доходите на децата - тоест почти безплатни или срещу 1 лев с цел документиране и доказване на получен достъп. Вдигане на възрастовата граница за детско намаление при ползването на градски и извънградски транспорт според възрастта на платежостпособност на децата. Цени за билети за ученици до 18 години и студенти за културни мероприятия. Годишни абонаментни карти за обществен транспорт на цени съобразени с платежостпособността на учниците и студентите.

 

Да се определи горна граница съобразена с минималната заплата, която може да се изисква в училище от родителите да заплащат за дейности свързани с гарантирането на достъпа на всяко дете до качествено образование и осигуряване на възможности за участие на децата (в това число учебници, учебни помагала, облекло, учебни пособия, екскурзии, билети за транспорт и посещения на културни мероприятия, шофьорски курс, курсове, развиването на таланти). Цената на всички групови дейности предвидени или препоръчани по наредба, които надхвърлят този минимум, да се финансират от дарители или държавни фондове и да се осчетоводява от училището, в което детето е записано. Финансирането на индивидуални изяви да се финансират според ресора от конкретното министерство - култура, спорт, икономика.

 

Препоръчвам министерството на образовнието и науката да финансира единствено и само групови изяви и мероприятия  без състезателен характер.

итн итн

19 март 2019 г. 11:14:10
Лия

ПРЕПИСАЛИ СТЕ СТРАТЕГИЯТА, КОЯТО НЯМА ДА СЕ ПРИЕМЕ!!!

ТЯ НЕ  Е ПРИЕТА, РОДИТЕЛИТЕ - СУВЕРЕНЪТ - НЕ Я ОДОБРЯВАТ! ДА СЕ ВЪРНАТ ПАРИТЕ НА НОРВЕГИЯ - ДЕЦАТА НИ НЕ СЕ ПРОДАВАТ! ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НПО-ТАТА УЧАСТВАЛИ В ПРОЕКТА, НЕ СЕ КРИЙТЕ!!! В ПРОТИВН СЛУЧАЙ - ОСТАВКА!!!

19 март 2019 г. 23:14:37
Крум Иванов

Кратък анализ:

"гарантиране на правото му да живее в подкрепяща развитието му семейна или близка до семейната среда."- значи, независимо дали семейната среда подкрепя "развитието" на детето или не, държавата ще му гарантира правото да се развива(?). Тоест, ако детето ви иска да си смени пола, според социалните то иска да се "развива".Обаче, вие като родители не му позволява.Тук се появява държавата, която ще гарантира правото му да си смени пола, независимо от вашето мнение.

 

" Гарантиране на правото на всяко дете до сигурна среда, превенция и защита от насилие и от други вредни действия и ефективен достъп до правосъдие."- Тук държавата отново определя едни размити граници, дефинирани витиевато "сигурна среда", "други вредни действия". Отваря се широка врата за изземване на родителските права и задължения от страна на социалните."Превенция и защита от насилие" +"достъп до правосъдие"- сякаш в рамките на семейството не може да бъде постигната справедливост, та трябва детето (!) да я търси другаде, ако му ударят шамар или издърпат ухото.  Зад думата "ефективен" вероятно се крие възможността след сигнал за "насилие" социалните да представляват тъжителя, сиреч детето, без то да може да оттегли жалбата си , в случай, че размисли.

 

"Оперативните цели и ключовите мерки са в синхрон с хоризонталните политики за закрила на детето във всички секторни политики и ще допринесат за гарантиране на спазването на правата и интересите на децата в Република България."

ПРЕВОД: Тези мерки са част от големия план, който сме замислили, за да постигнем контрол върху съзнанието на децата ви, да разрушим доверието между членовете на семейството, да отнемем сигурността, която все още чувствате вкъщи.Сигурността ще я заменим с подозрение, че собствените ви деца могат да ви докладват в полицията за един шамар, което ще доведе до отнемането им от вас.Такъв резултат ще получите и ако възпитавате детето си политически некоректно в патриархални или патриотични ценности, защото това може да бъде окачествено като вредно въздействие. Та, липсата на ДОВЕРИЕ и ОБИЧ в семейството ще резултира в доносничество към най близките, с рик новата ДС да ви отнема децата , както в норвегия. 

Поради това и още десетки причини ние, нормалните родители и граждани на България ОТХВЪРЛЯМЕ Стратегията за детето 2019-2030 заедно с поднормативните й актове, като я считаме за противоречаща на обичаите и нравите на обществото ни, а също така и на чл.47, ал 1 от Конституцията на Р. България

Съ нами Богъ!

21 март 2019 г. 12:41:01
kanartikina

Време е да се промени ръководството на ДАЗД

Отново от същото.

Отхвърляме като антиобществени и антихуманни опитите на ДАЗД , джендърски НПО и различни не0либерални фракци да прокарват отровни постулати на Джендър мейнстрийма . 

Отхвърляме категорично и всеки опит за вкарване на елемнети на Норвежкия модел за масово отнемане на деца от биологичните родители.

Категорично сме против бизнеса с приемните семейства и проджабата на деца на хомосексуални "семейства"

 

не приемаме и опити за въвецдане на масово дрогиране на деца по модела от САЩ с неистовата война срещу Синдрома на хиперактивнистта. Който не съществува !

21 март 2019 г. 14:45:29
Just mother

Стига с тези стратегии за унижожаване на семейството и легализиране на краденето на деца! 1

Становище за "Проекта на Национална програма за закрила на детето за 2019г.":
Страница 47 зачитаме следното: 4.3.5.1. "Приемане на националната стратегия за детето 2019-2030г.; Създаване на пътна карта за изпълнението на Националанта стратегия за детето 2019-2030г и три годишни програми за действие". Отговорни институции: водеща - ДАЗД и партньорски организации : "Всички заинтересовани страни"- каквото и да значи това?
В тази връзка искам да напомня,че България е част от Европейския съюз, правото на участие на гражданите му във вземането на решения на национално и наднационално ниво по всички въпроси, които ги касаят е един от основните индикатори за прозрачността и демократичността на управлението на Съюза. А Обществените консултации са основополагащия механизъм създаващ необходимия набор от условия и гаранции за упражняване на това право. Осигуряването на прозрачност е и една от основните цели заложени в НАРЕДБАТА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания и ето тук идва разминаването с предложения за коментар Проект на Национална програма за закрила на детето за 2019г.
ЗА КАКВА ПРОЗРАЧНОСТ КОВОРИМ КОГАТО:
1.Никъде не са посочени имената на хората и организациите участвали в изготвянето на Националанта стратегия за детето 2019-2030г, а при искане за разкриване на имената им ДАЗД отказва достъп до обществена информация. Е ЩО ТАКА, НАЛИ ВСИЧКО Е ЧИСТО КАТО МАЙЧИНА СЪЛЗА?!
2.Националанта стратегия за детето 2019-2030г. е документ от особена важност за всички български граждани защото той предвижда въвеждането на ювеналната юстиция в България като част от реформите предвидени в социалната система във връзка въвеждането на "Норвежкия финансов механизъм" 2014-2021г. Това по своята същност означава тоталитарен държавен контрол абсолютно недопустим за едно свободно гражданско общество както и абсолютизиране на държавните правомощия над децата, с което ще се легализира отвличането на български деца от Държавата под всякакъв претекст както е в много Скандинавски държави. Заради което стратегията трябваше да бъде подложена на широка обществена дискусия, а на практика е нещо за което нито се коментира активно, нито се организират публични дискусии, за да бъде изяснена ЦЕЛТА, СМИСЪЛА и ПОСЛЕДИЦИТЕ от нея. Ако все пак в някое предаване беше коментирана, то неминуемо се наблягаше само на частта със забраната за телесно наказание, а противниците й бяха поставени в обяснителен режим-или са за стратегията или за шамарите и насилието над деца. В никакъв случай не може да са здравомислещи възрастни, които възстават против грубото вмешателство на държавата във всяко семейство, че дори и във времето му за почивка и отдих, което явно оттук нататък трябва да споделят с някакъв чиновник. Сякаш да отнемеш фундаменталното човешко право на родителите да възпитават и отглеждат своите деца според своите възгледи и убеждения е нещо нормално. МИ НЕ, НЕ Е!

 

3. Никъде не се спомена, че и целите заложени в стратегията по своята същност са същите които имаше Проекта за Закон за детето, който категорично беше отхвърлен от нашето общество през 2012-та година. Защо тогава се прави опит да ни се натрапват същите налудничваи идеи?

21 март 2019 г. 14:47:37
Just mother

Стига с тези стратегии за унижожаване на семейството и легализиране на краденето на деца! 2

4. В едно телевизионно интервю все пак беше повдигната частично завесата и стана ясно, че за написването на този противоконституционен документ роля са изиграли Националаната мрежа за децата и нейните НПО-та. Ама чакайте малко, кои НПО-та? Асоциация"Родители"? Асоциация "Анимус"? Фондация П.У.Л.С? И разбира се УНИЦЕФ, който е пък един основните й спонсори. Които можем да видим между другото и като доставчици на услуги/партньорски или водещи организации в Проекта на Национална програма за закрила на детето за 2019г. А не са ли същите тези организации, които написаха положителни становища за Стратегията в сайта на Министерски съвет? Как е възможно хората и организациите участвали при написването на документа, които имат финансов интерес очевидно изобщо да бъдат допускани до общественото обсъждане? Това е конфликт на интереси и груба гавра с българските граждани. Особено след като мнението на хиляди български граждани, на Българската православна църква, на многодетните майки, на над 35 граждански организации и асоциации не бяха взети изобщо в предвид и спорните, неясни и конфликтни текстове, които биха позволили произвол на държавните случители, не са премахнати или коригирани.ТОВА ЛИ Е ПРОЗРАЧНОСТ?
 
5. България е подписала меморандум с Норвегия за изпълнение "Норвежки финансов механизъм"2014-2021г, за което получва скромната сума от 1 238 000 000 (млрд) евро. Парите се наливат не защото на Норвегия сме й много симпатични и внезапно се е загрижила за добруването на българските граждани и повишаване на стандарта им на живот, а за да се проведат реформи във всички ключови сфери-правосъдна система, здравна, социална по норвежки образец. Нещо, което също не се обсъжда с българските граждани. А Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! ТЕЗИ ПРОМЕНИ НЕ ограничават, а направо отнемат гарантираните им по Конституцията права и свободи!
 
 

21 март 2019 г. 14:48:22
Just mother

Стига с тези стратегии за унижожаване на семейството и легализиране на краденето на деца! 3

6. Нека погледнем и с какви средства си послужи ДАЗД за набиране на информация, която да бъде използвана за изготването на стратегическия документ. Говоря за 6-те въпроса от "ДАЗД пита децата на България", на които е трябвало да отговорят и дечица от предучилищна възраст, тоест на 5, 6, 7 години, макар да съм сигурна че няма как да са ги разбрали, те биха затруднили и младежи на 14-15г.
1." Смяташ ли, че тук е добро място да пораснеш?" - Сравнено с кое друго място, когато говорим за толква малки деца, морето , на село при баба и вкусните й мекички? Или Дисниленд?  Разбира се че сравнено с тях, някой краен квартал на София не изглежда особено приветлив!
2. "Хората, които полагат грижи за теб подкрепят ли те?" - Дали на 5 разбираш какво точно означва родителите ти да те подкрепят? Дали отказа да ти купят играчката която искаш или сладолед заради болно гърло едно малко дете не би изтълкувало именно така?
3. "Смяташ ли, че водиш здравословен начин на живот?" - Интересно какво знаят за здравословния начин на живот децата в детската градина? 
4. "Образованието, което получаваш, подготвя ли те за живота като възрастен?" Откъде деца на 5 могат да знаят, подобно нещо? Дали например апликациите, рисунките и песничките които учат ще им отворят вратите за прием в Харвард? 
5. "Чувстваш ли се защитен и спокоен на мястото, в което живееш?" - Ако в съседния двор има голямо зло куче,което лае и плаши детето всеки ден отивайки на училище или като си играе на улицата опред,  ами може и да не се чувства спокойно, това само по себе си не значи нищо! 
6. "Вземат ли предвид мнението ти по всички въпроси, които те касаят?" - Тук вече избихте рибата? Да не би списъка с въпросите дето го касаят да ги дават още в родилното, та на 5 години да може вече да напише реферат по темата?! 
Има ли списъл да коментирам по още колко хиляди начини децата могат да изтълкуват и отговорят на тези въпроси, тоест не би трябвало да се вземат в предвид, тъй като сами по себе си не носят никаква информация! 
 
7.В Доклада по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2018г. пък зачитаме "Дейност 1.1.4.: Предприемане на действия за присъединяване на България към Трети факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на децата."
Ратифициране на Трети факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето българската държава прехвърля изцяло суверенитета си за вземането на решения по съдебни дела за нарушени детски права на Комитета по правата на детето на ООН. Което води след себе си допълнителни държавни разходи и ненужна външна намеса в местното ни законодателство и съдебна система. На практика България ще стане зависима от съдебните решения на ООН и неговия Комитет. Така, че аз като гражданин на България и родител се обявавам абсолютно против подобна стъпка! НО ТОВА СЪЩО Е НЕЩО КОЕТО ТРЯБВАШЕ ДА СЕ КОМЕНТИРА ШИРОКО В МЕДИИТЕ И ДА ИМА ДИСКУСИИ С ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, А НЕ С НЯКАКВИ СИ НПО-та СЪС СЪМНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТВЪН, ЗАЩОТО ЗАСЯГА ВСИЧКИ КОИТО ИМАТ ДЕЦА. ВМЕСТО ТОВА СЕ ПРАВЯТ ОПИТИ ТИХОМЪЛКОМ ДА СЕ ПОДПИСВАТ НЕИЗГОДНИ ЗА СТРАНАТА НИ ДОГОВОРИ!!!
 

21 март 2019 г. 19:02:37
goldy68

Категорично против такива антихуамнни решения!!!

От кога управляващи и сбъркани хора се изживяват като по-големи от Господ? Как точно ви хрумна да вървите срещу природата и всичко естествено случващо се в тази живот? Тези ваши инициативи за закрила на детето миришат на гнило отдалеч. Смятате ли, че едно дете ще бъде щастливо ако бъде отнето от биологочните си родители? Това е връзка, която никой, никога не може да наруши и разкъса. Каква е целта ви? Да фабрикувате нещастни деца, родители, хора, електорат??? Всичко да бъде сбъркано защото така много лесно можете да си разигравате картите, без да ви се пречкат и да ви искат обяснение??? Как изобщо успяхте да си помислите, че всички безумия, които бълвате са в защита на детето? Жалки сте, защото много ясно прозират грозните ви интереси. Но да посегнете на децата, това е не преклано, това е ЧУДОВИЩНО! Защо точно Норвегия? Колко получавате за тази свинщина? Вие ли знаете най-добре как децата ни да бъдат здрави като робувате на фарамцевтичната индустрия, която също налива във вашите джобове? Вие ли знаете най-добре как децата ни обичат да бъдат милвани, галени и обичани? Аз не ви се бъркам как да си вършите чиновническите задължения, макар че от тях страдаме всички. Тогава НЕ ИСКАМ И ВИЕ ДА МИ СЕ БЪРКАТЕ КАК ДА ОТГЛЕЖДАМ ДЕЦАТА СИ И ТО НАПЪЛНО ЗАКОННО!!! ПРОТИВ СЪМ, ПРОТИВ СЪМ, ПРОТИВ СЪМ!!! Колкото до родители, които продават децата си много ми се струва, че отново вие не сте си свършили работата, но не като им ги отнемате, а като работите с тях и вземате адекватни мерки.. С тази стратегия какво точно искате да направите? Просто да ги заместите в продажбата??? Разбрахме, че вече има бизнес с приемни семейста и продажба (законна) на деца на сбъркани и ненормални смейства, в които не е известно кой, кой е. Противно ми е само докато пиша.. Отвращавате ме! Не искам така да завършвам отзива си, но честно казано ми трудно да намеря мили думи..МНОГО, АМА МНОГО СЛИНО СЕ НАДЯВАМ ТОВА ДА Е САМО СЪН..

22 март 2019 г. 15:09:33
EmilyZ

Спрете с безумните си опити да съсипете семействата в България!

Както и да опитвате да поднасяте тази мерзост, все ще е същият резултат - никой нормален българин няма да приеме да се месите във семейството и възпитанието на децата му! Институциите не са по-важни или по-загрижени за децата от собствените им родители! Забравяте, че сте на постовете, на които сте, за да служите на хората, а не да се разпореждате с живота ни и децата ни! Нашите деца не са държавна собственост - долу ръцете от тях!