Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба и за специфични условия на труд на цивилните

МОТИВИ

за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

 

За повишаване на мотивацията на военнослужещите за изпълнение на военната служба и преодоляване на негативните последствия от некомплекта във въоръжените сили се налагат изменения и допълнения в определените допълнителни възнаграждения, изплащани на военнослужещите по смисъла на чл. 214, ал. 1, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Във връзка с характера на дефинираните „специфични условия при изпълнение на военната служба“ и „специфични условия на труд“, съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (Наредбата), се извършват следните изменения и допълнения:

- изплащането на допълнително възнаграждение (парашутни) на участващите от силите за специални операции в операции и мисии  извън територията на страната се запазва;

- въвежда се допълнително възнаграждение за класна специалност на IT специалисти, които в изпълнение на функционалните си задължения участват непосредствено в администрирането и развитието на информационни системи и платформи, компютърни мрежи и системи за киберотбрана или осъществяват пряк контрол по изпълнението на посочените дейности;

- увеличава се допълнителното възнаграждение на „парашутист-водолазите“ на 100% и за двете утежняващи професионални изисквания;

- определя се специален статут в Наредбата по отношение на военнослужещите, назначени на длъжност „ръководител на полети“, приравнени на летателен състав;

- въвежда се допълнително възнаграждение за разположение за осъществяване на дейности по аварийно-спасително осигуряване (АСО) от авиацията на Българската армия;

- променя се терминологията в Наредбата в съответствие с приетата такава в гражданското и военното въздухоплаване;

- въвежда  се допълнително възнаграждение за продължителност на летателната дейност на военнослужещите от състава на екипажа на  многоместни самолети или вертолети (инженер-борден, старши борден техник, старши техник-борден, техник на вертолет-борден, техник на самолет – борден);

- въвежда се категорията „парашутисти-спасители“ като част от летателния състав – парашутисти и членовете на екипажа на многоместни самолети (вертолети);

- въвежда се допълнително възнаграждение за лицата, които изпълняват десантиране (дейности по евакуация/извличане) от въздухоплавателно средство по способите „бързо въже”, „рапел”, „бордова лебедка” и „въжена стълба”;

- увеличава се допълнителното възнаграждение за участие във военни учения и мероприятия в полеви условия и уеднаквяването му и за участие в такива извън територията на страната;

- увеличава се допълнителното възнаграждение за откриване, транспортиране и унищожаване на боеприпаси и взривни вещества.


Дата на откриване: 07.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, политика по сигурност и отбрана
Дата на приключване: 07.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 
07 юни 2019 г. 17:37:05
enherma

Браво

Така вече съвсем се легализират по-високите възнаграждения на подчинените. Браво. 

Нищо, че така ще взимат по-високи възнаграждиния от началниците си, естествено при по-малки отговорности. 

Браво, браво, браво. 

Извършете по-детайлен анализ на последиците, до които ще доведе предлаганата промяна. Естествено ако искате.

12 юни 2019 г. 11:48:26
пехотинец

По отношение на чл. 27, ал. 1

"При допускане на авиационни произшествия и груби нарушения в летателната дейност поради грешки и нарушения от летателния състав или ръководителите на полети изплащането на допълнителното възнаграждение за съответната класна специалност се спира за срок от 1 месец до 1 година със заповед на командира (началника), присвоил същата".

Този текст налага санкции спрямо личния състав допуснал груби нарушения. Кое обаче е наложило лишаването от допълнително възнаграждение за придобита класна специалност да бъде намалено от 6 месеца на 1 месец, спрямо действащия текст в Наредбата?

Кое налага да се премахне изречение второ от сегашния текст на алинеята, а именно:

"След изтичане на определения в заповедта срок изплащането на допълнителното възнаграждение се възстановява, ако притежаваната класна специалност бъде потвърдена"?

Редно е, след като поради твои грешки ти отнемат облаги, преди да започнеш да си ги получаваш отново да докажеш, че си се поправил (така е и с отнетите контролни точки от КАТ). Именно това е смисълът на "изчезналото" в новия текст второ изречение. Считам, че текстът на второ изречение трябва да бъде възстановен. Така също срокът за лишаване на заплащането да бъде от 6 месеца до 1 година, и да не се допуска неговото намаляне на 1 месец, който е крайно недостатъчен от гледна точка на самооосъзнаване на причините за допуснатия инцидент и нарушение. 

 

12 юни 2019 г. 12:09:30
dimcheva

Предложения за изменение и допълнение на чл. 15б.

1. Предложение по чл. 15б, ал.1:

Текстът „Чл. 15б. (1) На военнослужещите и цивилните служители, които в изпълнение на функционалните си задължения участват непосредствено в администрирането и развитието на информационни системи и платформи, компютърни мрежи и системи за киберотбрана или осъществяват пряк контрол по изпълнението на посочените дейности, се изплаща допълнително месечно възнаграждение за присвоена/потвърдена класна специалност, както следва:..."

да се замени с:

„Чл. 15б. (1) На военнослужещите и цивилните служители – IT специалисти, които в изпълнение на функционалните/преките си задължения, определени в длъжностната характеристика на заеманата длъжност, развиват и администрират информационни системи и платформи, компютърни мрежи и системи за киберотбрана, разработват и поддържат софтуер за информационните системи, се изплаща допълнително месечно възнаграждение за присвоена/потвърдена класна специалност, както следва:..."

Мотиви:

Предложената редакция има за цел да прецизира текста относно лицата, които попадат в разпоредбите на чл.15б и основанието за изброените и подлежащи на допълнително възнаграждение функционални задължения т.е. да са определени като основни или допълнителни в длъжностна характеристика на длъжността на IT специалистите.

Добавени са и дейностите по разработване и поддържане на софтуера за информационните системи.

Текстът „или осъществяват пряк контрол по изпълнението на посочените дейности“ да отпадне. Специфични условия при изпълнение на военната служба/труд ли е осъществяването на контрол на дейностите, изпълнявани от IT специалистите?

Целта на Наредбата е да се получават допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители и то за реално извършвани дейности за развитието и администрирането на информационни системи от IT специалистите, а не за осъществяване на контрол на изпълнението им.

2. Предложение по чл. 15б, ал.3:

Текстът "(3) Условията и редът за придобиване, присвояване/потвърждаване на класната специалност по ал. 1 се определя със заповед на министъра на отбраната."

да се замени с:

"(3) Условията и редът за придобиване, присвояване/потвърждаване на класната специалност по ал. 1 се определят със заповед на министъра на отбраната."

Мотив: Отстраняване на допусната техническа грешка.

12 юни 2019 г. 14:10:23
bobi_s

Предложение по чл.15б

Не съм сигурен дали някой от който зависи приемането и писането на дадена наредба, закон или постановление чете коментарите, но на последък се приемат такива недоизмислени закони пряко касаещи военнослужещите в БА, както се очертава и новата наредба-15.
 
От приемането на последният класификатор на длъжностите на военнослужещите в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия и обвързаните с него приложения касаещи заплащането се получиха много парадоксални ситуации.
 
Като пряк пример (факт който лесно може да бъде проверен), който мога да дам е свързан с длъжността която заемам към момента.
 
В длъжностното разписание на ескадрила "Комуникационни, информационни и навигационни системи"  (еКИНС) във военното формирование в което служа, съгласно класификатора на длъжностите на военнослужещите в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия, фигурира длъжността "командир/началник на радиолокационен пост/радиолокационна система/комуникационна система/ система в еКИНС" - 17-то длъжностно ниво, заемана от офицери - началници на комуникационна, информационна, навигационна и радиолокационна системи в еКИНС. 
 
Съгласно раздел VI от "Функционални задължения" на длъжностните характеристики за длъжностите "Началник на система в еКИНС, е заповядано, че същите изпълняват задълженията от раздел II, чл. 196 и чл. 197 на "Устав за войскова служба на въоръжените сили на Република България" (УВС на ВС на РБ), което всъщност са задълженията на длъжността "Командир на рота". Освен произтичащите здължения от чл. 196 и чл. 197 на УВС на ВС на РБ, също така всички началници на системи отговаряме пряко и за експлоатацията, обслужването, контролирането на ремонтните дейности и поддръжката на зачислената ни съвременна,сложна и скъпоструваща на данъкоплатеца навигационна, комуникационна, информационна и радиолокационна техника.
 
На основание чл.214, ал.2, т. 1 от "Закона за отбрана на въоръжените сили на Република България" и в съответствие с чл. 37, ал. 2 от "Наредба с №Н-15/27.04.2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите от Министерство на отбраната, стуктурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия", длъжността "Командир на рота" е включена в заповед на министъра на отбраната като длъжност, за която се полага допълнително месечно възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната служба свързани с фактическо командване или ръководство на личен състав. Това обаче не се отнася за длъжността "командир/началник на радиолокационен пост/радиолокационна система/комуникационна система/ система в еКИНС" - 17-то длъжностно ниво, заемана от офицери - началници на комуникационна, информационна, навигационна и радиолокационна системи в еКИНС. Като извод може да се направи, че офицерите назначени на длъжности "Командир на рота" и "Командир/началник на радиолокационен пост/радиолокационна система/комуникационна система/ система в еКИНС", изпълняват еднакви функционални задължения, съгласно чл. 196 и чл. 197 от раздел II на УВС на ВС на РБ. При изпълнение на еднакви функционални задължения, назначените на длъжност офицери като "Командир на рота" получават допълнително месечно възнаграждение за специфични условия при изпълнение на служебнте си задължения свързани с фактическо командване или ръководство на личен състав, а назначените на длъжност офицери като "Командир/началник на радиолокационен пост/радиолокационна система/комуникационна система/ система в еКИНС" - НЕ получават допълнително месечно възнаграждение, което действа крайно демотивиращо на последните.
 

12 юни 2019 г. 14:15:29
bobi_s

част 2-ра към Предложение по чл. 15б

Реално се получи следното нещо.
 
Офицерите назначени на длъжности "Командирите на роти", които отговарят за 40 човека личен състав с 40 автомата АК-7.62 мм и числящи им се  в ротата 10 платнища и 10 лопати получават с над 150 лв. месечно повече, от офицерите назначени на длъжност "Командир/началник на радиолокационен пост/радиолокационна система/комуникационна система/ система в еКИНС", които отговарят за 40 човека личен състав с 40 автомата АК-7.62 мм и числящата им се в системата съвременна техника, осигуряваща полетите в навигационно и радиолокационно отношение на стойност повече от 30 000 000 лв. в система.
 
Още по-големият прарадокс е, че във всяка система от еКИНС има по два взвода с взводни командири "офицерски кандидати 2-ри клас", които получават месечно с повече от 200 лв. от техните началници "капитани", които не са ротни. Разликата в трудовият им стаж е от 5 до 7 г.. Били те и много добри специалисти се получава, че офицерите от еКИНС сме си губили времето във военното училище. Никава мотивация не се получи от наредбата в този си вид. 
 
Сега с приемането на новата наредба №Н-15 и по специално чл. 15б, който до сега не го е имало ще се получи пак игра на думи, пак ще има правилно и неправилно тълкуване, пак ще има те искаха да кажат друго ама вие не го разбирате, а бе вие трябва да си изпълнявате задълженията нищо, че не ви се плаща спрямо наредба №Н-15 понеже видиш ли не ти е изрично написано изцяло в длъжностната ти характеристика дума по дума чл. 15б, ал.(1).
 
Реално в чл. 15б, ал.(1) е написано:
 
На военнослужещите и цивилните служители, които в изпълнение на функционалните си задължения участват непосредствено в администрирането и равитието на информационни системи и платформи, компютърни мрежи и системи за киберотбрана или осъществяват пряк контрол по изпълнение на посочените дейности, се изплаща допълнително месечно възнаграждение за присвоена/потвърдена класна специалност, както следва:
 
1. за майстор - 300 лв.
 
2. за първи клас - 200 лв.
 
3. за втори клас - 100 лв.
 

12 юни 2019 г. 14:17:01
bobi_s

част 3-та към Предложение по чл. 15б

След неговото приемане ще се получи следната ситуация:
 
Вече и сержантите с класна специалност майстор назначени на длъжности "администратор" ще получават повече от един капитан бил той завършил военно училище, допълнителна магистратура и поне 5 броя специализирани курса за работа и поддръжка на числящите му се в системата средства и системи. Да коментирам следните неща мисля, че би било излишно, но пък трябва да стане ясно.
 
- всички нови съвременни средства и системи развърнати на летищата са с компютри за управление,  поддръжка и диагностика под Windows и Linux операционна система, същевременно и разполагат с изградени мрежи за отдалечен достъп и управление и отдалечени работни места за администриране, което обаче не ги прави автоматично според чл.15б компютърни и информационни мрежи и системи;
 
- хора, които не са чували през живота си за термин, като Machine Learning, в най-добрият случай само са виждали Windows Server в YouTube, а Cisco за тях е само певец, а пък ако са изкарали курс по Computer Networking Fundamentals е най-сложното нещо с което са се сблъсквали, да взимат с 300 лв повече от сержант обслужващ и експлоатиращ, напимер някоя навигационна или радиолокационна система на летище е просто нелепо.
 
- дори термина компютърна мрежа ако човек прочете в wikipedia ще му стане ясно, че този термин е много общ и за една компютърна мрежа може да се смята компютър, кабел UTP и суич към който са закачени 3 бр. IP камери. Това автоматично означава, че сержант, назначен на длъжност администратор на система за видеонаблюдение, след присвояване на класна специалност "майстор" ще взима 300 лв. повече от неговия колега сержант, с класна специалност "майстор" на радиолокационни системи за кацане, назначен на длъжност "техник на ........" РСП например, където дори самите вредни условия са в пъти повече и имаме напрегнатост на ЕМП в порядъка на 155 V/m2 за което вторият сержант получава 15 лв. на месец.
 
-  истината е че IT специалисти и то добри се търсят навсякъде, и някой ако си мисли, че с заплата от 1300 лв. след като му бъде присвоена/потвърдена класна специалност "майстор" ще бъде задържан такъв военнослужещ в МО или че пък ще новопостъпи такъв със звание редник и след 3 г. ще му се вдигне заплата с 300 лв и ще взима вече 1200 лв. е СМЕХОТВОРНО.
 
Предлагам в новият чл. 15б всичко да се запази и да се добави, както следва:
 
чл.15б ал.(1) На военнослужещите и цивилните служители, които в изпълнение на функционалните си задължения участват непосредствено в администрирането и равитието на информационни системи и платформи, компютърни мрежи и системи за киберотбрана или осъществяват пряк контрол по изпълнение на посочените дейности, се изплаща допълнително месечно възнаграждение за присвоена/потвърдена класна специалност, както следва:
 
1. за майстор - 300 лв.
 
2. за първи клас - 200 лв.
 
3. за втори клас - 100 лв.
 
(2) На военнослужещите и цивилните служители, които в изпълнение на функционалните си задължения участват непосредствено в осигуряването, поддържането и предоставянето на комуникационна, информационна, навигационна и радиолокационна информация или осъществяват пряк контрол по изпълнение на посочените дейности, се изплаща допълнително месечно възнаграждение за присвоена/потвърдена класна специалност, както следва:
 
1. за майстор - 300 лв.
 
2. за първи клас - 200 лв.
 
3. за втори клас - 100 лв.
 
(3) Класна специалност се придобива последователно ..................................................................
 
 
 
Ако бъде приет по посоченият от мене текст чл. 15б, то няма за пореден път едни от най-тежките и отговорни длъжности изпълнявани от КИН специалисти от състава на ВВС да бъдат пренебрегнати и демотивирани.

14 юни 2019 г. 10:00:33
ivanov.i

Въпрос и предложение за промяна на чл. 23

Защо текста се отнася само за военнослужещи от ВВС?

Обърнете внимание на последните думи в точките на чл. 23, а именно "... допълнително възнаграждение за ПРОДЪЛЖИТЕЛНА СЛУЖБА'', нима останалите не служим?

Предлагам чл. 23 да се отнася за всички военнослужещи:

1. Лицата  на длъжности от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав прослужили 15 години по 1/6 от размера на основното им месечно възнаграждение и от размера на допълнителното им възнаграждение за продължителна служба.

2. За всички останали военнослужещи  прослужили 18 години по 1/6 от размера на основното им месечно възнаграждение и от размера на допълнителното им възнаграждение за продължителна служба.

Нещо в този смисъл юристите да го оформят!

 

14 юни 2019 г. 15:29:10
r.stamboliev

Предложения за изменение на чл. 15б.

В Комуникационно-информационния център се поддържа и  експлоатира високо технологична комуникационна техника, както и се програмират, менажират и администрират комуникационни системи и платформи.

Същите са уникални по своята специфика и същност за цялата Българската армия, поради което обучението, адаптацията и професионалното развитие на кадрите за изпълнението на поставените задачите изисква дълъг период от време и средства.

Практиката показва, че такива специалисти липсват във всички военните формирования от Българската армия, а от друга страна на новоназначените им трябват години за навлизане в спецификата на работата.

 

Няколко човека поддържат двете от най-големи централи в Българската армия с общ капацитет над 4000 поста. Подобни по капацитет и многофункционалност централи има само в Български пощи. В задълженията на тези служите влиза и менажиране на мрежа от около 70 централи от различни типове (Алкател, Сименс и Ериксон), което по своята същност е уникално от гледна точка на това, че няма фирма на пазара която да менажира и трите типа централи едновременно. Също така тези хора обслужват процеса по предоставянето на крайните телефонни услуги и поддържат вътрешно-сградната абонатна мрежа.

 

Тези военнослужещите и цивилните служители са комуникационни специалисти подготвяни повече от 10 години и познаващи в пълна степен спецификата на работата, която в голяма степен е гръбнака на част от комуникационните мрежи поддържани в БА.

 

Вие смятате ли, че тези хора не заслужават същата класна специалност и дали са по-малко подготвени от другите специалисти, пък били те и IT – специалисти.

 

 Затова предлагам текста на  чл. 15б да се промени така :

 

чл.15б ал.(1) На военнослужещите и цивилните служители, които в изпълнение на функционалните си задължения участват непосредствено в администрирането и равитието на информационни системи и платформи, компютърни мрежи и системи за киберотбрана или осъществяват пряк контрол по изпълнение на посочените дейности, се изплаща допълнително месечно възнаграждение за присвоена/потвърдена класна специалност, както следва:

 

1. за майстор - 300 лв.

2. за първи клас - 200 лв.

3. за втори клас - 100 лв.

 

(2) На военнослужещите и цивилните служители, които в изпълнение на функционалните си задължения участват непосредствено в програмирането, менажирането и администрирането на ISDN/IP централи и платформи или осъществяват пряк контрол по изпълнение на посочените дейности, се изплаща допълнително месечно възнаграждение за присвоена/потвърдена класна специалност, както следва:

 

1. за майстор - 300 лв.

2. за първи клас - 200 лв.

3. за втори клас - 100 лв.

17 юни 2019 г. 22:22:49
Яни

Дежурство АСО Крумово

Чл.11а..."поддържат  заповядана  готовност  за изпълнение  на  задачи  за  аварийно-спасително  осигуряване  и  се  намират  извън местоработата  си  на  място,  определено  в  заповедта  и/или  графика,  се  изплаща допълнително  възнаграждение за  всеки  час или  част  от  него  в  размер  на 0,50  лева."

Във Крумово дежурството за АСО от адрес започва 30 мин. преди залез. Т.е. заплащането за всеки ден е различно. Напр. за 17.06.2019г: 12ч 29мин по 1,00 лв/ч + 11ч 31мин по 0,50 лв/ч, за 18.06.2019г: 12ч 30мин по 1,00лв/ч + 11ч 30мин по 0,50 лв/ч и т.н...

Голямо смятане ще падне.