Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 100/08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предуч. и училищна възраст

Прилагането на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст доказа, че преодоляване на проблема с преждевременното напускане на образователната система изисква интегрирана политика и използване на различни инструменти. Постигнати са резултати в записването в образователните институции на деца и ученици, които са отпаднали или които никога не са били записвани в училище или детска градина. Откроява се необходимост от преодоляване на риска от отпадане на деца и ученици в задължителна предучилищна или училищна възраст, които са записани, но не посещават редовно детска градина или училище. В тази връзка с проекта на Постановление за изменение и допълнение на ПМС № 100/08.06.2018 г. се предвижда в допълнение на екипите за обхват към всяка детска градина или училище да се създадат и постоянно действащи звена – екипи за превенция.

Екипът за превенция ще се създава със заповед на директора, който e и негов ръководител или определя за ръководител друго лице – представител на детската градина или училището, и включва освен представители на съответната детска градина или училище и представителите в екипа за обхват на общината, Министерството на вътрешните работи и Дирекция „Социално подпомагане“. Числеността на екипа за превенция ще се определя и актуализира от директора на образователната институция в зависимост от броя на децата и учениците, които са в риск от отпадане.

По нареждане на директорите на училищата и детските градини екипите за превенция ще извършват ежедневно незабавно посещение по домовете на отсъстващите без уважителни причини деца и ученици, ще установяват своевременно причините за отсъствията и ще прилагат конкретни мерки за предотвратяването им. По предварително съгласуван график до два пъти седмично в посещенията по домовете на деца и ученици с отсъствия по неуважителни причини ще участват и представителите на общината, Министерството на вътрешните работи и Дирекция „Социално подпомагане“.

Важен момент от работата на тези екипи ще бъде и всекидневното взаимодействат с родителите за мотивирането им да осигуряват трайното присъствие на детето или ученика в детската градина или училището.

С цел по-добре гарантирана териториална отговорност на образователните институции за изпълнението на Механизма кметовете на общини ще разпределят територията на общината на райони на обхват по определени начини: между образователните институции, които осъществяват обучение на деца в задължителни предучилищни групи и между образователните институции, които осъществяват обучение на ученици. Регламентирано е, че районът на обхват на образователните институции, които осъществяват обучение в гимназиалната степен, включва населените места по настоящ или постоянен адрес на учениците.

Прецизирани са сроковете и отговорностите на ангажираните институции за обмена на информация и координиране на техните съвместни действия за изпълнение на Механизма.

Предвижда се още създаването на областни координационни центрове за подпомагане на регионалните структури на министерствата и регионалните представители на администрациите, ангажирани с изпълнението на постановлението. С цел установяване на местоположението на неоткритите от екипите за обхват деца и ученици се предвижда областните управители да изискват информация от териториалните поделения или филиали към Агенцията по заетостта за установяване на адресите на регистрираните в дирекция „Бюро по труда“ родители на деца и ученици, които  не са намерили на посочените адреси.


Дата на откриване: 23.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 22.8.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 
31 юли 2019 г. 09:11:43
Silvena Stavreva

Относно МеханизЪма

МеханизЪмът и той като социализЪма - недоносче! Как е възможно в официален правителствен документ, в първото изречение, да е допусната подобна глупава грешка?!

По същество. В представените документи се идентифицират и анализират сериозни недостатъци на Механизма и се правят предложения за отстраняването им с цел подобряване на резултатите по зададените цели. Това е единствената положителна констатация, която бих могла да направя.

На стр, 11, т. 2 в Частична оценка на въздействието се твърди, че: "При проучванията и анализите ... не са идентифицирани очаквани негативни ефекти в икономически, социален и екологичен план ..."     Ако не са открити, то е защото изобщо не са били търсени там, където е необходимо.

Проблеми:

1. Терминологични:

а/ деца в риск от отпадане

Липсва ясна дефиниция на този термин. Какво налага посещението в дома на дете, което не се е появило на училище един ден и родителите му не са се обадили? Необходимо е да се прецизира терминът - какво означава "деца в риск от отпадане" и по какви критерии едно дете попада в обхвата на този термин.

б/ педагогически специалист

Това нещо се използва като синоним на понятието учител. Вероятната цел на тази замяна е да се наберат достатъчно основания, за да бъдат товарени учителите с несвойствени за тях дейности.

2. Юридически:

а/ трудов договор и длъжностна характеристика на учител:

Работното място на учителя е училищната сграда. Как тогава учителят ще бъде задължаван да ходи по къщите на хората?

б/ неприкосновеност на жилището:

От текста на документите става ясно, че два пъти седмино с учителите ще има и полицаи. в останалото време как точно учителите ще влизат в домовете на гражданите? Очаквам жалби в полицията, дори съдебни дела.

в/ заповед на директора:

Заповед, издадена въз основа на така подготвяните промени в ПМС, ще падне в съда. Резултати - напрежение в учителските колективи, лоша колегиална атмосфера.

3. Финансови:

а/ заплащане на учителите:

Извънредният труд е забранен! Как точно си представяте ходене по къщите на хората? Кога по-точно ще се случва това и как ще се изчисляват работното време и заплащането? Противозаконно е учителите да бъдат задължавани да извършват несвойствени дейности, без регламентация на работното време и без заплащане.

б/ застрахователни събития:

Сега учителите са подложени на физически и психически тормоз на работното си място. Това дава основание за прогноза, че ще бъдат нападани - дори по-често и по-опасно, когато се намират извън сградата на училището. Не е предвидена обаче застраховка срещу този риск, както не са предвидени и финансови средства за купуване на служебни мобилни телефони и служебни автомобили. Учителите ползват личните си и не получват никакво обезщетение за това.

Предложения:

1. Въвеждане на е-система за известяване във всички училища.

2. Администрацията в училищата (зам.-директор, административен секретар) се задължава да изисква незабавно при идентифициране на отсъствие информация от родителите за причините.

3. Нова длъжностна характеристика на учителите, изработена с тяхното съдействие, която изключва възможността да бъдат задължавани да работят извън сградата на училището.

4. Задължителна застраховка, платена от МОН, която да обхваща всички рискове за живота и здравето на учителите по време на изпълнение на служебните им задължения.