Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

С предложените промени се цели да се осигури възможност на контролиращите лица в реалистични срокове да въведат информацията за произведената продукция от култури с по-късен период на плододаване, както и да се намали административната тежест за контролиращите лица чрез предложеното изменение да вписват общата продукция от парцелите спрямо съответната култура вместо от всеки конкретен парцел.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ  

 Електронeн адрес:

 YLilyanova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 05.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 19.9.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 
06 септември 2019 г. 08:41:54
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

В действащата наредба е записано „Чл. 33. (1) 3. (нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) документите по т. 2 удостоверяват състоянието на парцелите и произведената продукция от земеделската култура, формираща размера на подпомагане, в годината на издаването им и се предоставят за всеки от подпомаганите парцели, за които е поет ангажимент, преминали периода на преход към биологично производство по чл. 11, ал. 4;“.

Действащият текст на точка 2 от същата алинея е „2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) до 30 септември на петата година от ангажимента, който започва да тече от подаването на първото одобрено заявление за подпомагане по съответното направление, най-малко веднъж да са получили сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от тях растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологичното производство; сертификатът или писменото доказателство удостоверяват произведена биологична продукция“.

В Допълнителните разпоредби е записано „7. "Сертификат" или "Писмено доказателство" е документ, издаван от контролиращо лице на всеки производител или преработвател, който контролира и отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) на Съвета № 834/2007 и на Регламент (ЕО) на Съвета № 889/2008 в областта на своята дейност. Писменото доказателство е изготвено съгласно образеца в приложение XII на Регламент (ЕО) на Съвета № 889/2008.“

Приложение XII от Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола е със следното съдържание:

ПРИЛОЖЕНИЕ XII

Модел за писмено доказателство за оператора в съответствие с член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007, посочен в член 68 от настоящия регламент

Модел за писмено доказателство за оператора в съответствие с член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007

Номер на документ:

Име и адрес на оператора:

Главна дейност (производител, заготвител, вносител и др.)

Име, адрес и кодов номер на надзорен или контролен орган:

Групи продукти/дейност:

Растения и растителни продукти

 

Животни и животински продукти:

 

Обработени продукти:

определени като:

биологични продукти, продукти от преход към биологично производство и също небиологично производство, при паралелно производство/преработка съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 834/2007

Период на валидност:

Растителни продукти от ….. до …….

Животински продукти от ….. до …….

Обработени продукти от ….. до …….

Дата на контрол/и:

Този документ се издава въз основа на член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и от Регламент (ЕО) № [889/2008]. Деклариращият оператор е подложил дейността си на контрол и изпълнява изискванията, определени в горепосочените регламенти.

Дата, място:

Подпис от името на издаващия контролен/надзорен орган:

 

 

Предлагам да се уточнят изискванията към съдържанието на документа „сертификат“, защото няма такива в наредбата или регламента.

Предлагам да се разшири обхвата на определението за „Писменото доказателство“, защото в образеца по Приложение XII няма място и текстове за описване на:

- състоянието на парцелите и

- произведената продукция