Обществени консултации

Проект на Наредба за реда за извършване на идентификация на движимите културни ценности и за водене на регистри на движимите културни ценности

С Наредбата се определя редът за извършване на идентификация на движимите културни ценности и воденето на регистъра на движимите културни ценности. Със ЗИД на Закона за културното наследство (обн., ДВ бр.89 от 2018 г . и бр. 1 от 2019 г.) бяха приети съществени изменения, свързани с процедурата по идентификация на движими културни ценности, които наложиха цялостно преразглеждане на действащата подзаконова нормативна уредба - Наредба № Н-3 от 3.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на регистъра на движимите културни ценности, (обн., ДВ, бр. 101 от 2009 г.) и обосноваха нейната отмяна и издаването на нова. Целта е новата наредба в пълнота да разгледа всички основания за извършване на процедурата по идентификация, съответните компетентни органи и редът за осъществяване на процедурата.

Бележки и предложения на мейл: m.kacarova@mc.government.bg.

 


Дата на откриване: 11.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 12.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари