Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 162 на МС от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от ЕСИФ за периода 2014 - 2020 г.

Допълнението на Нормативния акт се налага във връзка с въведеното извънредно положение заради пандемията от коронавирус COVID-19 и осигуряване ефективността на предвидените мерки съгласно чл. 21 от Законa за мерките и действията по време на извънредното положение.  Осигуряването на необходимите средства в тази насока не може да бъде реализирано в рамките на разполагаемия свободен ресурс на оперативните програми, поради което е налице необходимост от прекратяване на някои стартирали процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


Дата на откриване: 25.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 8.4.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 
26 март 2020 г. 16:17:02 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

В проекта на ПМС е записано:

„Чл.8а. С мотивирано решение, ръководителят на управляващият орган може да прекрати открита процедура чрез подбор при обявено извънредно положение или когато е настъпило бедствие съгласно Закона за защита при бедствия с цел осигуряване на финансиране съобразно необходимостта от мерки и за преодоляване на настъпилите последици.“

Предлагам проектът на ПМС да бъде оттеглен поради следните причини:

 1. Създаване чрез ПМС на нови правомощия на ръководителя на УО над тези по ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ(ЗУСЕСИФ);
 2. Прекратяването на отворени процедури по предложение на ръководителя без одобрение на комитетите по чл. 14 от ЗУСЕСИФ, води до невъзможност за спазване и изпълняване на техните задължения по закона:
  • разглежда изпълнението и следи за напредъка в постигането на целите и приоритетите на съответната програма спрямо дефинираните в нея индикатори;
  • разглежда и одобрява предложения за изменения на съответната програма, включително за преразпределение на средства по приоритетните оси или приоритети;
  • разглежда и други въпроси, свързани с изпълнението на съответната програма.
 1. Мотивите в доклада за предлагане на проекта на ПМС са свързани с чл. 21 от ЗМДВИП, а в предложения текст на чл. 8а е включено и „настъпило бедствие съгласно Закона за защита при бедствия“, което не е мотивирано.

26 март 2020 г. 16:18:28 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

В доклада към предложението е записано:

„Осигуряването на необходимите средства в тази насока не може да бъде реализирано в рамките на разполагаемия свободен ресурс на оперативните програми, поради което е налице необходимост от прекратяване на някои стартирали процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/.“

Във връзка със записания текст може да се предложи, че:

 1. МС е определил точно средствата за прилагане на мерките по чл. 21 от ЗМДВИП към датата на проекта на постановление;
 2. МС е определил точно свободния ресурс на оперативните програми към датата на проекта на постановлението;
 3. МС е определил точно кои са възможните процедури за прекратяване.

 

В ИСУН 2020 е посочена следната информация за изпълнение на оперативни програми към 26.03.2020г.:

Програма

Бюджет на програмата

Договорени средства

Реално изплатени суми

Получени траншове от ЕК

Общо

Финансиране от ЕС

Финансиране от НФ

Общо към 26.03.2020 г.

% на изпълнение

Общо към 26.03.2020 г.

% на изпълнение

Общо към 26.03.2020 г.

% на изпълнение

Общо КФ, ЕФРР и ЕСФ:

17017416444.21

14514784120.49

2502632323.72

14872966831.70

87.40

7467865863.58

43.88

5546425587.75

38.21

Общо ЕСИФ:

23240065419.57

19552465071.58

3687600347.99

18513341428.42

79.66

8809186776.50

37.91

6314944261.66

32.30

Общо фондове МВР:

228447903.86

177899103.75

50548800.11

262689506.71

114.99

137452876.89

60.17

53651524.50

30.16

ОБЩО:

24028791871.08

20207364299.47

3821427571.61

19111439748.50

79.54

9146810354.08

38.07

6522146370.35

32.28

 

По бюджети на програмите сумата е 24 028 791 871.08лв., като са договорени 19 111 439 748.50лв. Разликата между двете суми е в размер на 4 917 352 122.58лв.

Може да се направи обосновано предложение, че към датата на публикуване на проекта на ПМС свободния ресурс за целите на чл. 21 от ЗМДВИП е 4 917 352 122.58лв.

 

(продължение...)

 

26 март 2020 г. 16:19:01 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

(Продължение към предходен текст...)

 

Отворените към 26.03.2020г. процедури по програми са:

Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане (1 ПРОЦЕДУРА)

Наука и образование за интелигентен растеж (7 ПРОЦЕДУРИ)

Развитие на човешките ресурси (19 ПРОЦЕДУРИ)

Добро управление (6 ПРОЦЕДУРИ)

Програма за развитие на селските райони (39 ПРОЦЕДУРИ)

Програма за морско дело и рибарство (19 ПРОЦЕДУРИ)

Транспорт и транспортна инфраструктура (8 ПРОЦЕДУРИ)

Околна среда (4 ПРОЦЕДУРИ)

Региони в растеж (45 ПРОЦЕДУРИ)

Иновации и конкурентоспособност (10 ПРОЦЕДУРИ)

Опазване на околната среда и климатични промени (2 ПРОЦЕДУРИ)

Вътрешни работи (2 ПРОЦЕДУРИ)

Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 - 2023 г.(2 ПРОЦЕДУРИ)

ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2020Г.

 

Предлагам проектът на ПМС да се оттегли и да се предложи нов след като:

 1. В доклада се разпишат:
  1. необходимите суми за прилагане на чл. 21 от ЗМДВИП;
  2. причините, поради които сумата от 4 917 352 122.58лв. не е достатъчна за да се осигури прилагане на чл. 21 от ЗМДВИП;
  3. сумата, която е нужно да се осигури от отворени процедури във връзка с прилагане на чл. 21 от ЗМДВИП;
  4. изчерпателно да се посочат отворените процедури и сумите по тях, които ще се ползват за прилагане на чл. 21 от ЗМДВИП;
 2. В „Частична предварителна оценка на въздействието“ да се оцени въздействието на прекратяване на посочените в доклада стартирани процедури спрямо входирани заявления на кандидати