Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование

           В изпълнение на чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование (ЗВО) Министерският съвет приема Списък на професионални направления и защитени специалности.

           В съответствие със Стратегията за развитието на висшето образование в Р България с разпоредбата на § 4д, т. 9 и т. 10 от ЗВО са въведени термините „Приоритетни професионални направления“ и „Защитени специалности“.

          Целевото финансиране на тези стратегически направления и специалности е важно в национален план. Акредитираните по предложение на висшите училища нови за тях професионални направления и специалности често са неефективни и дублират подобни и съществуващи от десетилетия в други висши училища, без да е налице недостиг на пазара на труда. В определени случаи се стига до пренасищане с кадри в едни направления и професии за сметка на недостиг в други. Политиката на държавата следва да бъда насочена към ограничаване разрастването на неефективните професионални направления и специалности и стимулиране на висше образование, което да отговори на изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда. В същото време държавата е длъжна да защити определени професии, за обучението в които липсва заявен интерес или заявеният интерес е нисък, но към определен етап от икономическото и общественото развитие на Република България съществува необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти в тези области и те са важни за икономическия и социалния живот на страната.

         Предложеният списък на приоритетните професионални направления и защитени специалности към проекта на Постановление е изготвен съобразно недостига на специалисти на пазара на труда към настоящия момент.

 


Дата на откриване: 8.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 8.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари