Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 г.

Настоящата Стратегия представя основните принципи и приоритети в развитието на системата на висшето образование в Република България и определя конкретни цели, дейности и мерки за тяхното изпълнение. При анализа и дефинирането им са обхванати ключови процеси при функционирането на системата на висше образование като управление на висшите училища, поддържане и повишаване на качеството на образованието, развитие на научноизследователска и иновационна дейност, усъвършенстване на моделите на финансиране и прием, дигитализация на учебния процес и административните услуги във висшите училища, кариерно развитие на преподавателите, интернационализация, професионално ориентиране на студентите, студентско предприемачество и др.


Дата на откриване: 18.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 20.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 
19 юни 2020 г. 23:05:44 ч.
Aziti

6.1.3 Анализ ...

 

Анализ на методологията за избор и практики за подбор на докторантите

Анализ на жалби, оплаквания, възражения поради нередности в процедурата за подбор на докторанти


Анализ на професионалното развитие на не приетите кандидат-докторанти. 

23 юни 2020 г. 09:31:36 ч.
mary

Проект за развитие на висшето образование

Подкрепям идеята. Надявам се, че ще се реализира.Образованието наистина трябва да се модеризира, за да сме конкурентни на другите европейски държави, както и на нуждите на бизнеса. Повечето специалноти, които се завършват не са никак проктични, учат се сухи теории, които в последстие се забравят и в практиката не се прилагат никъде.

23 юни 2020 г. 10:01:47 ч.
Aziti

Достъп до научните трудове за трети лица

Към момента научните трудове и разработки са достъпни единствено и само в универитетски библиотеки и понякога читални. Научните трудове да се публикуват масово по наредба, като копия да се предоставят до вскички университети, където се има катедра по специалността, както и в народни библиотеки в областните градове, за да могат повече учащи се и граждани да прочетат трудовете при интерес.

Приоритетна дигитализация и разпространение на минимум бройки на хартиени носител в библиотеките на всички финансирани с държавни и европейски пари научните трудове с практическа насоченост от последните 30 години, както и на фундаментални изследвания цитирани в трудове с практическа насоченост.

24 юни 2020 г. 11:23:55 ч.
Nabla

Тест

Тест

24 юни 2020 г. 12:27:34 ч.
Nabla

Относно стратегията

Част I.Разделянето на университетите на две категории - "изследователски" и "всички останали" без съмнение е мярка, замислена като средство за решаване на един сериозен проблем - уравниловката във финансирането на ВУЗ. За съжаление тази нова схема на свой ред може да създаде сериозни проблеми, ако не се прилага правилно. Нищо приложените документи не показва, че авторите им са взели впредвид подобна опасност.Досегашната практика, която най-кратко може да се опише с фразата "парите следват студента", бе въведена преди десетина години заедно с други мерки за либерализация. Философията зад тази и други мерки, като например премахването на Висшата атестационна комисия, която контролираше на национално ниво придобиването на научни степени и звания, бе че един по-свободен пазар ще може да упражни пазарен натиск в посока повишаване на качеството на висшето образование. За съжаление, както и авторите на стратегията признават имплицитно, либерализацията бе до голяма степен провал.

 

24 юни 2020 г. 12:28:02 ч.
Nabla

Относно стратегията

Част II.Вместо повишаване на качеството, ВУЗ се насочиха към далеч по-лесно постижимата цел - записване на повече студенти на всяка цена. Като резултат на практика всички ВУЗ в България загубиха селективния елемент на входа на системата и приемат студенти без подходящия минимален ценз. Учебните програми на много ВУЗ бяха опростени и от тях бяха премахнати много предмети, които биха затруднили потенциалните студенти. В допълнение много от тях премахнаха или водят проформа и критериите за допускане до изпит. Не един ВУЗ в България се отказа от системата за текущ контрол на база подписи и студентите се допускат до изпит безусловно, дори без един ден присъствие на лекции и упражнения. Това има пагубен ефект върху всякакви опити за покачване на качеството на висшето образование и на свой ред води до това, че малкото студенти, способни да направят информиран избор, се насочиха към чужди ВУЗ.Разделянето на ВУЗ на изследователски и "всички останали" няма да реши проблема с набраната инерция в очертаната  посока. Докато това ще даде на министерството рамка да насочи средства към няколко сериозни ВУЗ, това вероятно ще е за сметка на останалите. Много от ВУЗ, които ще попаднат в категория "всички останали" нямат не само научен капацитет - под въпрос е способността на преподавателите в тях да преподават на студенти технически и технологични предмети, които нямат особено наукоемък характер (счетоводство, софтуерен инженеринг, застрахователно дело, мениджмънт) но са нужни на бизнеса в България също толкова ако не и повече от високотехнологичните специалности, развивани в иследователските ВУЗ (например приложна математика, атомна физика, биология).И тъй като държавата контролира нивото на преподавателите във ВУЗ главно и основно чрез научната им дейност, премахването или занижаването на критериите за тази дейност по отношение на преподавателите в неизследователските ВУЗ няма да направи нищо друго, освен да доведе до още упадък.

24 юни 2020 г. 12:29:47 ч.
Nabla

Относно стратегията

Част III.Ето защо, ако съкращаването на броя държавни ВУЗ чрез икономическо унищожение не е цел на стратегията, според мен тя трябва да бъде допълнена. Освен разделяне на две категории - изследователски и неизследователски ВУЗ, трябва да бъдат застъпени и критериите за връзка с практиката. За изследователските ВУЗ тази пряка връзка не е толкова нужна. Тези ВУЗ имат надеждни критерии под формата на брой цитирания на научни публикации в световно известни библиографски бази от данни. ВУЗ-овете, които нямат изследователски характер имат нужда от друг своеобразен "компас" по който да се водят по пътя на подобряване на качеството. Ролята на този компас трябва да играят професионалните организации за сертификация.В много области има признати професионални изпити и сертификати, издавани от професионална организация. Много малко от завършващите в момента студенти са на такова ниво, че да мислят за придобиване дори на най-достъпните от тези сертификати. Ето защо държавата в лицето на отговорните институции би следвало да заложи в стратегията за развитие на не-иследователските ВУЗ критерии за подобряване на качеството на образование така, че завършващите студенти да се доближат до покриване на тези сертификати.Стъпки в тази посока могат да бъдат:

1. Изготвяне на списък от организации, извършващи професионална сертификация и определяне на тези сертификати, които са приложими към дадена професионално направление. Например за информатика, това могат да бъдат сертификационните програми на фирми като Microsoft, Oracle, Cisco. За счетоводството това може да бъде Институтът на дипломираните експерт-счетоводители.

2. Осъществяване на партньорства с подобни организации за разработване на сертификационни програми за професионални направления, където няма утвърдени сертификационни програми или съществуващите не са подходящи.

3. Обвързване на израстването в кариерата на преподавателите с покриване на тези сертификати.4. Евентуално, след много години, обвързване завършването на студентите с покриването на подобен сертификат. Това е различно от държавен изпит поради това, че тежестта по оформяне на критериите ще бъде споделена между държавата и професионалните организации на бизнеса, което е гаранция, че мярката няма да се изроди в нещо неефективно.