Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Предложените промени в НОМИОВ предвиждат промяна в чл. 16 от наредбата, който урежда минималното съдържание на частичната предварителна ОВ, заедно с образеца към него. Предложените промени осигуряват необходимото съответствие между методологическата и подзаконовата нормативна рамка на оценката на въздействието.

 

Предложените промени в НОМИОВ предвиждат и прецизиране на Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1 от  НОМИОВ (Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието) и Приложение № 3 към чл. 26 от НОМИОВ (образец на консултационен документ).

 

Предложените промени предвиждат и промяна на основната част от разпоредбите на Глава трета „Извършване на последваща оценка на въздействието“. Промените се основават на Методиката за последваща оценка на въздействието, създадена от Европейския институт по публична администрация в Маастрихт, Кралство Нидерландия по инициатива на българския Институт по публична администрация.

 

Основните очаквани резултати от промените са повишаване на качеството на предварителните и последващите оценки на въздействието чрез усъвършенстване на методите за извършването им, повишаване на информираността и въвличането на заинтересованите страни в процесите по извършване на оценки на въздействието, както и подобряване на процесите, свързани с оценяване на резултатите от прилагането на нормативните актове.

 

Четирите групи потенциални проблеми от практическо естество в извършването на ОВ, върху които беше поставен акцент в консултациите със заинтересованите страни са:

1. функционалността и приложимостта на Приложение № 1 към чл. 16 от НОМИОВ (Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието);

2. функционалността и приложимостта на Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1 от  НОМИОВ (Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието);

3. функционалността и приложимостта на Приложение № 3 към чл. 26 от НОМИОВ (образец на консултационен документ);

4. затруднения при прилагането на Глава трета „Извършване на последваща оценка на въздействието“ от НОМИОВ.

 

Желаещите да участват с предложения по настоящата консултация могат да го направят чрез следните комуникационни канали:

• Портал за обществени консултации (изисква се регистрация на потребител чрез имейл);

• Електронна поща: is.ivanov@government.bg;

• Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/ (изисква квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ).

• Официална кореспонденция на адрес гр. София, П.К. 1594, бул. „Дондуков“ № 1. Писмата следва да се адресират до дирекция „Модернизация на администрацията“, администрация на Министерския съвет.

 

Име на координатора на консултацията и контакти: Искрен Иванов, 02/ 940 20 93 is.ivanov@government.bg.

 

Като приложение на Консултационния документ е съставен онлайн въпросник, който заинтересованите страни са поканени да попълнят.

 

Всички официални документи, свързани с оценката на въздействието се публикуват на Портала за обществени консултации.


Дата на откриване: 27.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 26.8.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари