Обществени консултации

Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), Правилниците за устройството и дейността на военните академии, висшите военни училища и научните организации се издават от министъра на отбран

Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), Правилниците за устройството и дейността на военните академии, висшите военни училища и научните организации се издават от министъра на отбраната. В този смисъл, Правилниците за устройството и дейността на военно-образователните институции са приведени съгласно ЗОВСРБ.

Във връзка с настъпилите изменения и допълнения в Закона за висшето образование (ДВ. бр. 17 от 25 февруари 2020 г.), се наложи актуализиране на правилниците за устройството и дейността на военно-образователните институции.

Предвид гореизложеното се предприеха съответните действия за привеждане на Правилника за устройството и дейността на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, в съответствие със Закона за висшето образование. За тази цел е изготвен проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“.

В проекта са включени нови разпоредби от Закона за висшето образование, Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за неговото прилагане по отношение, реда за заемане на академични длъжности, правата и задълженията на академичния състав, както и реда за преминаване на лица от академична длъжност от друго висше училище или научна организация на същата академична длъжност в института и от чуждестранно висше училище или научна организация.

Същевременно се предлага част от разпоредбите в Правилника за устройството и дейността на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ да бъдат отменени, поради обстоятелството, че аналогични текстове са включени в заповеди на министъра на отбраната отнасящи се до реда за придобиване на научни степени и за заемане и назначаване на длъжности от научно-преподавателския състав във военните академии, висшите военни училища и ИО.

 


Дата на откриване: 30.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 29.12.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари