Обществени консултации

Проект на Инструкция за дисциплината и дисциплинарната практика в Министерството на вътрешните работи

С приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), обнародван в ДВ, бр. 60 от 2020 г., са извършени промени в глава осма, уреждаща дисциплинарната отговорност на служителите в Министерството на вътрешните работи (МВР). Това налага действащата подзаконова нормативна уредба относно тази материя да бъде приведена в съответствие със ЗМВР. Проектът на инструкция регламентира дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в МВР. Изчерпателно са регламентирани действията на проверяващите комисии и дисциплинарно разследващите органи във връзка с предвидената в чл. 205, ал. 3 и чл. 207, ал. 8, т. 2 от ЗМВР възможност служителят, срещу когото се води дисциплинарно производство, да бъде подпомаган в защитата и от адвокат. В съответствие с промените в чл. 195, ал. 4 и чл. 205, ал. 7 от ЗМВР е разписан редът за писмено обективиране на прекъсването на сроковете за търсене на дисциплинарна отговорност и за провеждане на дисциплинарното производство в случаите, когато не се явяват подпомагащите в защитата лица (вкл. и упълномощеният адвокат). Определени са задължения на дисциплинарно наказващите органи и дисциплинарно разследващите органи за предотвратяване нарушения на преклузивните срокове за приключването на производството по чл. 205, ал. 6 от ЗМВР, за временното отстраняване от заеманата длъжност по чл. 214, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗМВР. Разписана е процедурата по заличаване на дисциплинарните наказания, въведено за първи път с промените в чл. 213 от ЗМВР. В инструкцията е направено ясно разграничаване на процесуалните действия, извършвани в проверките по чл. 205, ал. 2 от ЗМВР, от тези при провеждането на дисциплинарни производства за установяване на дисциплинарни наказания. На проверяващите комисии и дисциплинарно разследващите органи са вменени конкретни задължения, гарантиращи спазването на административнопроизводствените правила. В Глава четвърта от инструкцията подробно е разписано провеждането на превантивната дейност в структурите по чл. 37 от ЗМВР, с оглед подобряване на дисциплинарната практика.


Дата на откриване: 13.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 12.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари