31.1.2018 г.Протоколи от заседнията на работната група за подготовката на проект на Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество и на правила за избор на членове на съвета

Категория: Добро управление
25.1.2018 г.Образец на таблица „Набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват на Портала за отворени данни_2018 г.“

Категория: Отворени данни
29.12.2017 г.Оценка на потребностите от експерти с аналитични и/или контролни функции без изискване за професионален опит за 2018 г.

Категория: Управление на човешките ресурси в администрацията
01.12.2017 г.Покана за среща за избор на членове на работна група за изготвяне на проект на Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество

Категория: Добро управление
30.11.2017 г.Индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по проект „По-високо качество на административното обслужване чрез подобряване на системата за обратна връзка от потребителите”

Категория: Административно обслужване
03.11.2017 г.Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2016 г.

Категория: Оценка на въздействието
05.10.2017 г.Инвентаризация и анализ на административните услуги, информационните масиви и регистри в администрацията

Категория: Административно обслужване
23.8.2017 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2017 г.

Категория: Оценка на въздействието
15.8.2017 г.Дискусионен материал - позиция за развитието на Вътрешния контрол в публичния сектор на Република България

Категория: Административна реформа
26.7.2017 г.Извършени предварителни оценки на въздействието

Категория: Оценка на въздействието
  ...