20.2.2020 г.



Закон за нормативните актове след 2016 г.: съдебна практика

Категория: Оценка на въздействието
20.2.2020 г.



Покана за регистрация за участие в процедурата за избор на членове на Съвета за развитие на гражданското общество 2020

Категория: Добро управление
10.2.2020 г.



Национален център за парламентарни изследвания: излседвания

Категория: Оценка на въздействието
20.12.2019 г.



Анкета за отчитане мнението на заинтересованите страни от прилагането на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор

Категория: Административна реформа
19.12.2019 г.



Проучване на потребностите на гражданите и бизнеса за публикуване на публична информация в отворен формат

Категория: Отворени данни
11.12.2019 г.



Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието

Категория: Оценка на въздействието
26.11.2019 г.



Ръководство за разработване на Харта на клиента и Методология за измерване и управление на удовлетвореността на потребителите

Категория: Административно обслужване
5.11.2019 г.



Стандарти за провеждане на обществени консултации

Категория: Обществени консултации
30.10.2019 г.



Материали за обучение по обществени консултации и взаимодействие между администрацията и гражданското общество

Категория: Обществени консултации
16.10.2019 г.



Наръчник за гражданско участие

Категория: Обществени консултации
  ...