21.7.2017 г.



Законодателни програми на Министерския съвет за периода 01 януари 2010 г. - 31 декември 2016 г.

Категория: Оценка на въздействието
18.7.2017 г.



Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

Категория: По-добро регулиране
2.2.2017 г.



Проект „Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики“, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Добро управление“

Категория: Административна реформа
24.1.2017 г.



Информация за проект "Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация"

Категория: Добро управление
19.1.2017 г.



Годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор за 2016 г.

Категория: Административна реформа
1.11.2016 г.



Годишен доклад за състоянието на обществените консултации в България през 2015 г.

Категория: Обществени консултации
11.12.2015 г.



Резултати по проект „Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното управление”

Категория: По-добро регулиране
18.11.2015 г.



Доклад с препоръки за подобряване на индикаторите на България по доклада „Правене на бизнес“

Категория: Административна реформа
11.10.2015 г.



Методика за последваща оценка на въздействието (без официално приемане)

Категория: Оценка на въздействието
11.10.2015 г.



Методика за предварителна оценка на въздействието на нормативните актове (без официално приемане)

Категория: Оценка на въздействието
  ...