20.7.2017 г.Оценка на въздействието - източници на информация

Категория: Оценка на въздействието
18.7.2017 г.Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

Категория: По-добро регулиране
17.7.2017 г.Въпросник относно информационните и комуникационните технологии в държавната администрация на Република България

Категория: Административна реформа
04.7.2017 г.Образец на мотивирано предложение за включване в списъка на специалностите, за които в отделните администрации съществува недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии

Категория: Управление на човешките ресурси в администрацията
03.7.2017 г.Извършване на преглед на предоставяните услуги и регулаторни режими и идентифициране на възможности за намаляване на административната и регулаторната тежест

Категория: Административна реформа
26.6.2017 г.Въпросници за предоставяне на информация по т. 1 от РМС № 338 от 23 юни 2017 г. за предприемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса

Категория: Административна реформа
26.6.2017 г.Tаблица за попълване на данни от централните администрации относно заплащането на служителите към 1 юли 2017 г. и указания към нея

Категория: Управление на човешките ресурси в администрацията
06.6.2017 г."Въпросници по проект "Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация"

Категория: Административна реформа
05.5.2017 г.Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2016 г.

Категория: Стратегическо планиране
05.5.2017 г.Годишен доклад за младежта за 2015 г.

Категория: Стратегическо планиране
  ...