11.4.2018 г.„Трансформация на модела на комплексното административно обслужване“ – най-мащабният проект за административната реформа

Категория: Проект "Трансформация на модела на административното обслужване"
02.2.2018 г.Информация за проект: "Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението"

Категория: Добро управление
02.2.2018 г.Информация за проект:"Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор"

Категория: Добро управление
31.1.2018 г.Протоколи от заседнията на работната група за подготовката на проект на Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество и на правила за избор на членове на съвета

Категория: Добро управление
03.1.2018 г.Информация за проект: Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация

Категория: Добро управление
29.12.2017 г.Оценка на потребностите от експерти с аналитични и/или контролни функции без изискване за професионален опит за 2018 г.

Категория: Управление на човешките ресурси в администрацията
03.11.2017 г.Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2016 г.

Категория: Оценка на въздействието
05.10.2017 г.Инвентаризация и анализ на административните услуги, информационните масиви и регистри в администрацията

Категория: Административно обслужване
23.8.2017 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2017 г.

Категория: Оценка на въздействието
15.8.2017 г.Дискусионен материал - позиция за развитието на Вътрешния контрол в публичния сектор на Република България

Категория: Административна реформа
  ...