11.4.2018 г.

„Трансформация на модела на комплексното административно обслужване“ – най-мащабният проект за административната реформа

Проект "Трансформация на модела на административното обслужване"

 

 

В приетата от Министерския съвет Стратегия за развитие на държавната администрация 2014-2020 г. и в Пътната карта към нея е заложено въвеждането на комплексното административно обслужване като иновативна форма в полза на гражданите и бизнеса. Предвижда се трансформация на традиционното предоставяне на самостоятелни услуги от една администрация на гражданите и бизнеса за предоставяне на друга администрация във вътрешно-административна услуга. Услугите се електронизират и групират на принципа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“.

Проектът „Трансформация на модела на административното обслужване“, с бенефициент администрацията на Министерския съвет, в партньорство с Националното сдружение на общините, адресира дефицита от структурирана и пълна информация за административните услуги, режими, информационните масиви и регистри. Отговаря на отворените към момента въпроси – колко и кои са услугите, как се предоставят, какви документи се изискват, какви такси се събират и на какво нормативно основание – стоят отворени.

Общата цел на проекта е устойчивост, ефективност, прозрачно приоритизиране и прогнозируемост на бъдещите етапи на административната реформа, комплексното административно обслужване и въвеждането на електронното управление.

Специфичните цели на проекта са насочени към подобряване на модела на организация и поддържане на регистрите в държавната администрация; премахване на нормативните пречки за въвеждане на комплексното административно обслужване; усъвършенстване на работните процеси по предоставяне на административни услуги; стандартизиране на ключови за гражданите и бизнеса услуги на общините.

Моля да изпращате бележки и предложения по Концепцията и Пътната карта към нея на електронен адрес: sa@government.bg.