9.12.2010 г.

Местни условия за правене на бизнес

Бизнес среда

Анализът е изготвен по проект финансиран от Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския социален фонд. Бенефециент по проекта е Институтът за пазарна икономика. Изследването е вдъхновено от изследването на Световната банка „Doing Business”, което измерва къде по света е най-лесно да се прави бизнес. Докато изследването на Световната банка има наднационален характер, настоящото се фокусира изцяло върху България.