3.11.2012 г.

Цели на министерствата за 2010 г. и отчети за тяхното изпълнение

Стратегическо планиране

Съгласно чл. 33а от Закона за администрацията в изпълнение на стратегическите цели органите на изпълнителната власт поставят ежегодни цели за дейността на съответната администрация. Задължението за оповестяването на отчетите за изпълнение на целите на съответната административна структура се съдържа в разпоредбата на чл. 63 от Закона за администрацията.