10.5.2019 г.

Образци на формуляри за извършване на оценка на въздействието

Оценка на въздействието

Образците на формуляри за извършване на оценка на въздействието са определени в Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието.

Наредбата определя три вида формуляри:

1. Формуляр за частична оценка на въздействието (утвърден с Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието)

2. Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието (утвърдено с Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието)

3. Консултационен документ (утвърден с Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието)

4. Законодателна програма на Министерския съвет (Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация)

5. Оперативна програма на Министерския съвет (Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация)

6. Справка за отразяване на предложенията от обществените консултации (одобрена от Съвета за административната реформа на 16 септември 2019 г.)

7. Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации (одобрено от Съвета за административната реформа на 16 септември 2019 г.)

8. Списък на физическите и юридическите лица, съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за нормативните актове (одобрен от Съвета за административната реформа на 16 септември 2019 г.)