15.12.2016 г.

Анализ и оценка на потребностите от експерти с аналитични и/или контролни функции без изискване за професионален опит за 2017 г.

Административна реформа

 

В Стратегията за развитие на държавната администрация (СРДА) 2014-2020 г. е заложено да бъде възобновена практиката за провеждане на централизирани конкурси за подбор не само на младши експерти, а и за други длъжности, за които не се изисква професионален опит. С приемането на последните промени в Закона за държавния служител (ЗДСл) през месец юли 2016 г. бяха създадени нормативните предпоставки за реализирането на тази мярка. Съгласно ЗДСл провеждането на централизирани конкурси се извършва след оценка и анализ на потребностите от човешки ресурси в администрациите. В Пътната карта за изпълнение на СРДА е предвидено изготвянето на ежегодни анализи в тази област. 

В тази връзка, с писмо с Изх. № 02.11-78/13.12.2016 г. е изпратена необходимата справка, която трябва да бъде попълнена в срок до 28 декември 2016 г.  Необходимо е тя да бъде изпратена по електронен път във формат Ексел, съгласно приложения образец.