4.7.2017 г.

Образец на мотивирано предложение за включване в списъка на специалностите, за които в отделните администрации съществува недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии

Управление на човешките ресурси в администрацията

 

На 3 февруари 2017 г. беше приета Наредбата за стипендиантската програма в държавната администрация (НСПДА). С нея се създадоха необходимите предпоставки за привличане и задържане на служители със специфична експертиза и квалификация, както и за преодоляване недостига на експерти от определени специалности в държавната администрация. 

Съгласно чл. 2 и чл. 5 от НСПДА  Министерският съвет определя с решение списък на специалностите, за които в отделните администрации съществува недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии на студенти през следващата календарна година. 

Администрациите в срок до 31 юли на текущата година изпращат мотивирано предложение относно специалности, за които в съответната администрация има недостиг на експерти, информация относно причините за недостига, броя и размера на необходимите стипендии.