2.9.2020 г.

Последващи оценки на въздействието: Библиотека

Оценка на въздействието

В тази публикация са представени извършени последващи оценки на въздействието на законопроекти, които да послужат за бенчмарк на експертите в държавната админитрация, при извършването на последващи оценки на въздействието в изпълнение на Закона за нормативните актове.

 

*Публикацията е обновена през септември 2020 г.

 

В периода 2009 - 2016 година включително са извършени следните последващи оценки на въздействието на нормативни актове:

1. Последваща оценка на въздействието на Закона за управление на отпадъците (Извършена през 2009 г.);
2. Последваща оценка на въздействието на Закона за социалното подпомагане (Извършена през 2009 г.);
3. Последваща оценка на въздействието на Закона за насърчаване на инвестициите (Извършена през 2009 г.);
4. Последваща оценка на въздействието на Закона за местните данъци и такси (Извършена през 2009 г.);
5. Последваща оценка на въздействието на Закона за лекарствата в хуманната медицина (Извършена през 2009 г.);
6. Последваща оценка на въздействието на Закона за закрила на детето (Извършена през 2009 г.);
7. Последваща оценка на въздействието на Закон за държавните такси (Извършена през 2009 г.);
8. Пoследваща оценка на въздействието на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (Извършена през 2010 г.);
9. Пoследваща оценка на въздействието на Закона за устройството на територията (Извършена през 2011 г.);
10. Последваща оценка на въздействието на Закона за независимите оценители (Извършена през 2012 г.);
11. Последваща оценка на въздействието на Закона за камарата на строителите (Извършена през 2012 г.);
12. Последваща оценка на въздействието на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (Извършена през 2012 г.).
 

В периода 2017 - 2018 година включително няма информация за ивръшени последващи оценки на въздействието на нормативни актове.

 

През 2019 година са извършени следните последващи оценки на въздействието на нормативни актове:

1. Последваща оценка на въздействието на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Извършена през 2019 г.);

2. Последваща оценка на въздействието на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания (Извършена през 2019 г.);

3. Последваща оценка на въздействието на Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (Извършена през 2019 г.);

 

През 2020 година са извършени следните последващи оценки на въздействието на нормативни актове:

1. Закон за филмовата индустрия;
2. Закон за културното наследство;
3. Закон за лечебните заведения;
4. Закон за младежта;
5. Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;
6. Закон за социалното подпомагане;
7. Закон за семейните помощи за деца;
8. Закон за здравето;
9. Закон за закрила на детето;
10. Закон за здравното осигуряване;
11. Закон за дейностите по предоставяне на услуги;
12. Закон за защита на потребителите;
13. Закон за малките и средните предприятия;
14. Закон за туризма.