05.10.2017 г.

Инвентаризация и анализ на административните услуги, информационните масиви и регистри в администрацията

Административно обслужване

   Администрацията на Министерския съвет изпълнява проект „Трансформация на модела на административно обслужване“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Трансформацията на административното обслужване се състои в превръщането на удостоверителните услуги за гражданите и бизнеса във вътрешно-административни; електронизиране на услугите, чиито краен ползвател са гражданите и бизнеса; групиране на услугите на принципа „Епизоди от живота“ и „Събития от бизнеса“ по начина, по който ги възприемат гражданите и бизнеса и осигуряване на комплексно административно обслужване.

   Една от дейностите по проекта предвижда инвентаризация и анализ на административните услуги, информационните масиви и регистри в администрацията и реформиране на съществуващия модел на организация и поддържане на регистрите в държавната администрация.

   За целите на инвентаризацията е предвидено посещение за инвентаризация на място, която ще се извърши от избрания изпълнител - Обединение „Попов, Делчев и Мапекс – консултанти за ефективна администрация”. Обект на инвентаризация ще бъдат всички централни администрации и техните териториални звена и всички териториални администрации (областни администрации, общини и специализирани териториални администрации), които предоставят административни услуги и/или поддържат регистри. Не са обект на инвентаризация информационните системи в администрацията.

   Инвентаризацията ще бъде извършена в периода 09.10.2017 г. – 27.12.2017 г., съгласно утвърдения план-график за посещения на място, който съдържа дата и начален час за провеждане на посещенията. При инвентаризацията ще бъде събирана само структурирана информация. Информацията, която ще бъде събирана можете да видите във въпросниците за инвентаризация на административни услуги и за инвентаризация на информационни масиви и регистри. Цялата събрана информация ще бъде достъпна онлайн.

   В зависимост от това дали съответната администрация предоставя услуги и поддържа регистри във всяка администрация ще бъдат проведени една или две срещи. За срещите за инвентаризация на административни услуги е необходимо да се осигури присъствието на главния секретар, съответно постоянен секретар на отбраната в Министерството на отбраната или секретар на община, оправомощен служител по чл. 6 от Наредбата за Административния регистър, който подава заявленията за вписване на услуги в Административния регистър, ръководителят или служители от звеното за административно обслужване, както и възможност за посещение на звеното за административно обслужване. За срещите за инвентаризация на информационни масиви и регистри е необходимо да се осигури присъствието на служители, оправомощени за вписване, поддържане и администриране на информацията, вписана в информационните масиви/регистри.

   С цел безпроблемно протичане на инвентаризацията моля да окажете съдействие на изпълнителя като осигурите необходимата информация и възможността за срещи с компетентни длъжностни лица. Тъй като обект на инвентаризация са и всички териториални звена, които предоставят услуги и/или поддържат регистри моля да ги уведомите.

 

За повече информация можете да се обръщате към:

Елеонора Сергиева от страна на Изпълнителя Обединение „Попов, Делчев и Мапекс – консултанти за ефективна администрация”, тел. 02/8581901, имейл ams@popov-partners.com , или

Енчо Енчев – държавен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерски съвет, тел. 02/9402184, имейл е.еnchev@government.bg.

Цялата информация от проведената инвентаризация е достъпна на адрес: http://kao.mapex.bg/