29.12.2017 г.

Оценка на потребностите от експерти с аналитични и/или контролни функции без изискване за професионален опит за 2018 г.

Управление на човешките ресурси в администрацията

Оценка на потребностите от експерти с аналитични и/или контролни функции без изискване за професионален опит за 2018 г.