25.1.2018 г.

Образец на таблица „Набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват на Портала за отворени данни_2018 г.“

Отворени данни

 

Таблицата е публикувана във връзка с изпратено писмо от Държавна агенция "Електронно управление" до всички администраивни структури относно годишното приоритизиране на наборите от данни, чието публикуване на Портала за отворени данни ще започне през 2018 г. 

Съгласно чл. 15б и чл. 15г от Закона за достъп до обществена информация, всяка организация от обществения сектор ежегодно планира поетапното публикуване на Портала за отворени данни (www.opendata.government.bg) на публичната информация, събирана, създавана и поддържана от нея, в отворен формат, позволяващ повторна употреба. Следва да се има в предвид, че се приоритизира информацията, чието публикуване на Портала за отворени данни започва през 2018 г. и след това продължава да се поддържа актуална. 

Предложените за включване в списъка набори от данни, чието публикуване в отворен формат да започне през 2018 г., следва да съдържа информация:

·         описание на данните – наименование на набора от данни;

·         отговорна администрация – наименованието на администрацията, която създава и поддържа информацията;

·       краен срок за публикуване – дата за започване на публикуване на набора от данни в отворен формат на Портала за отворени данни (30 април 2018г., 31 юли 2018 г., 31 октомври 2018 г. или 31 декември 2018 г.);

·         административен акт по които администрацията е задължена да поддържа набора от данни;

·         честота на публикуване (ежеседмично, ежемесечно, ежегодно) на набора от данни;

·         формат, в които се поддържа набора от данни;

·     лицата за контакт отговарящи за поддържането на набори от данни в отворен формат и повторното използване на информация от Вашата административна структура.