02.2.2018 г.

Информация за проект: "Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението"

Добро управление

През октомври 2016 г., администрацията на Министерския съвет започна изпълнението на проект  „Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението“. Проектът се финансира по оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд в рамките на процедура  - Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК и НАТУРА 2000.

Проектът е с времетраене от 21 месеца и е на обща стойност от  824 120,60 лв.

Основна цел на проекта е изграждането на партньорство между администрацията и гражданското общество при формулиране, обсъждане и изпълнение на политики.

Специфичните цели на проекта са свързани с:

  • създаване на инструменти и капацитет в администрацията за взаимодействие с гражданското общество;
  • подобряване и дигитализиране на процеса по провеждане на обществени консултации;
  • изграждане на практики за съвместно регулиране на икономически сектори между администрацията и заинтересованите страни.

 

В резултат от проекта ще бъдат проучени европейски практики по извършване на консултации със заинтересованите страни и ще бъдат актуализирани действащите в България стандарти за провеждане на обществени консултации.

Основен акцент в проекта е актуализацията на основния портал за провеждане на обществени консултации на проекти на нормативни актове и стратегически документи – www.strategy.bg. Порталът ще бъде изцяло актуализиран, така че да отговори на потребителските очаквания за лесен достъп до консултативния процес.

В рамките на проекта ще се изследват и възможностите за прехвърлянето на публични функции по регулирането в различни икономически отрасли.