22.6.2018 г.

Публикуван е резултатът от инвентаризация на административните услуги, извършена по проект "Трансформация на модела на административното обслужване"

Проект "Трансформация на модела на административното обслужване"

 

Проектът „Трансформация на модела на административното обслужване“, с бенефициент администрацията на Министерския съвет, в партньорство с Националното сдружение на общините, адресира дефицита от структурирана и пълна информация за административните услуги, режими, информационните масиви и регистри. Отговаря на отворените към момента въпроси – колко и кои са услугите, как се предоставят, какви документи се изискват, какви такси се събират и на какво нормативно основание – стоят отворени.

 

Общата цел на проекта е устойчивост, ефективност, прозрачно приоритизиране и прогнозируемост на бъдещите етапи на административната реформа, комплексното административно обслужване и въвеждането на електронното управление.

 

Специфичните цели на проекта са насочени към подобряване на модела на организация и поддържане на регистрите в държавната администрация; премахване на нормативните пречки за въвеждане на комплексното административно обслужване; усъвършенстване на работните процеси по предоставяне на административни услуги; стандартизиране на ключови за гражданите и бизнеса услуги на общините.

 

В хода на изпълнението на проекта, бе извършена инвентаризация на административните услуги, предоставяни на гражданите и фирмите от организации за обществени услуги и от лица с публични функции. Направен бе преглед и анализ на образователни, здравни, водоснабдителни, канализационни, топлоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни, телекомуникационни, пощенски и други услуги за задоволяване на обществени потребности, както и на услугите, предоставяни от лица с публични функции - нотариуси, частни съдебни изпълнители, държавни и общински учебни и лечебни заведения, възложители по Закона за обществените поръчки, чрез които държавата упражнява своите функции.

 

С резултатите от дейността може да се запознаете от приложените файлове.

 

Мнения, коментари и становища във връзка с извършената инвентаризация изпращайте по имейл:

Алеко Джилджов, A.Djildjov@government.bg

Станимир Минков, s.minkov@government.bg