10.5.2019 г.

Информация и данни за Портала за обществени консултации

Обществени консултации

Порталът за обществени консултации е стартиран с обявяването на първата Програма за по-добро регулиране 2008 – 2010 г. на 18 март 2008 г.

На Портала за обществени консултации www.strategy.bg всички министерства, чрез свой достъп до него, публикуват проектите на актовете от своята компетентност.

 

Нормативна рамка

1. Закон за нормативните актове

§ 1 от допълнителните разпоредби предвижда „Портал за обществени консултации" по смисъла на този закон е централна, публична, уеб - базирана информационна система, която осигурява публикуването на проекти на нормативни актове за обществени консултации, изготвени от орган на изпълнителната власт или от орган на местното самоуправление. В Портала за обществени консултации се създава раздел, в който се вписват физическите и юридическите лица, на които е възложено от държавата или общините да изработят проекти на нормативни актове, оценки на въздействието, както и размера на възнаграждението им.“.

Чл. 21, ал. 4 предвижда „Законодателната и оперативната програма на Министерския съвет заедно с предварителните оценки на въздействието се публикуват на Портала за обществени консултации.“.

Чл. 22, ал. 3 предвижда „Последващата оценка на въздействието, извършена от орган по ал. 1, се публикува на интернет страницата на съответния орган и на Портала за обществени консултации в срок до 30 дни от изготвянето ѝ.“.

Чл. 26, ал. 2 предвижда „В процеса по изработване на проект на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица.“.

Чл. 26, ал. 3 предвижда „Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието по чл. 20. Когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването се извършва на Портала за обществени консултации, а когато е орган на местното самоуправление - на интернет страницата на съответната община и/или общински съвет.“.

Чл. 26, ал. 5 предвижда „След приключването на обществената консултация по ал. 3 и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения. Когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването на справката се извършва едновременно и на Портала за обществени консултации.“.

2. Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Чл. 24, ал. 2, т. 1 предвижда, че провеждането на консултации със заинтересованите страни е задължителна част от извършването на цялостна предварителна оценка на въздействието и предшества обществените консултации по реда на чл. 26 ЗНА, като консултациите могат да се провеждат чрез Портала за обществени консултации.

Чл. 26. Предвижда, че при провеждането на консултации по реда на тази глава чрез Портала за обществени консултации и интернет страниците на съответните институции се изготвя консултационен документ.

3. Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

Чл. 15, ал. 3, т. 5 предвижда, че политическият кабинет на министър-председателя в изпълнение на задачите си при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане на правителствената политика в сферата на неговите правомощия има съвещателни, аналитични и информационни функции, в изпълнение на които следи за провеждането на обществени консултации на публикуваните на интернет страниците на вносителите и на Портала за обществени консултации проекти на актове от компетентността на Министерския съвет и изразява становища за резултатите от тях.

4. Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие

Чл. 5, ал. 5 предвижда „Стратегиите и плановете за регионално и местно развитие се публикуват в портала за обществени консултации на Министерския съвет преди приемането им от компетентния орган.

Чл. 28, ал. 2 предвижда „Областната стратегия за развитие и решението на областния съвет за развитие за нейното приемане се публикуват на страницата на областната администрация в интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет.“.

Чл. 29, ал. 4 предвижда, че междинният и окончателният доклад от изпълнението на областната стратегия за развитие се публикуват на страницата на областната администрация в интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Чл. 37, ал. 2 предвижда „Общинският план за развитие и решението на общинския съвет за неговото приемане се публикуват на страницата на общината в интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет.“.

Чл. 42, ал. 2 предвижда, че докладите за резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението на общинския план за развитие се публикуват на страницата на общината в интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет.

5. Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (области)

Чл. 10, ал. 2 предвижда „Проектът на Национална концепция за пространствено развитие се публикува на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет.“.

Чл. 28, ал. 2 предвижда „Проектът на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 се публикува на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет“.

Чл. 43, ал. 2 предвижда „Проектът на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област) се публикува на страницата на областната администрация в интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет.“.

6. Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Чл. 4, ал. 5, т. 1 предвижда, че Съветът за развитие на гражданското общество към Министерския съвет се състои от 15 членове, включително председател, които се определят с решение на Министерския съвет за срок три години въз основа на прозрачна и състезателна процедура, чиято първи етап е нейното публично обявяване на интернет страницата на Портала за обществени консултации.

7. Правилник за дейността на съвета по националния радиочестотен спектър

Чл. 2, ал. 2 предвижда „След изготвянето на проекта на държавната политика по планиране и разпределяне на радиочестотния спектър съветът публикува съобщение в официален ежедневник и на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет и в Портала за обществени консултации за изготвения проект. В съобщението се посочват мястото и страницата в интернет, откъдето заинтересуваните лица могат да получат проекта, и срок не по-кратък от един месец, в който могат да представят писмени становища по него. На свое заседание съветът проучва становищата и ги приема или писмено мотивира решението си за неприемането им и го публикува в страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет и в Портала за обществени консултации.

Чл. 3, ал. 2 предвижда „Съветът изготвя проект на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър в съответствие с чл. 11 от Закона за електронните съобщения. Проектът в частта за граждански нужди се публикува на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет и в Портала за обществени консултации.“.

8. Наредба № 18 от 7 октомври 2015 г. За инвентаризация и планиране в горските територии

Чл. 46, ал. 2 предвижда „Проектът на Националната стратегия за развитие на горския сектор и обявата за провеждане на обществено обсъждане се публикуват на Портала за обществени консултации към Министерския съвет и на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.“.