21.6.2019 г.

Списък на физическите и юрдическите лица, на които е възложено от държавата или общините да изработят проекти на нормативни актове, оценки на въздействието, както и размера на възнаграждението им.

Оценка на въздействието

В процес на изготвяне.