25.6.2019 г.

Информация за заплащането на служителите от Централната администрация към 1 юли 2019 г.

Управление на човешките ресурси в администрацията

Предвид ежегодното предоставяне на обобщена информация от администрацията на Министерския съвет на Генералната дирекция "Европейска статистика" към Европейската комисия относно заплащането на служителите от държавната администрация и съгласно член 65 от Правилника за персонала на Европейските общности, е необходимо всички централни администрации да предоставите данни за заплащането на служителите  към 1 юли 2019 г., съгласно приложената таблица във формат Еxcel и следвайки дадените указания.

Информацията се изпраща  електронно на имейл: E.Alexandrova@government.bg