15.7.2019 г.

Проучване на потребностите относно заемането на длъжности, за които не се изисква професионален опит

Управление на човешките ресурси в администрацията

В Стратегията за развитие на държавната администрация (СРДА) 2014-2020 г. е заложено възобновяването на практиката за провеждане на централизирани конкурси за служители на експертни длъжности, за които не се изисква професионален опит. Съгласно чл. 10е от Закона за държавния служител (ЗДСл), провеждането на централизирани конкурси се извършва след оценка и анализ на потребностите от човешки ресурси в администрациите.

По проект „Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за целите на централизирания етап на конкурса по чл. 10д, ал. 1 от ЗДСл са разработени тестове и технологични инструменти (платформа за електронното провеждане на тестовете и портал за работа в държавната администрация), които могат да бъдат използвани и във връзка с провеждането централизирани конкурси по чл. 10е от ЗДСл. Това ще позволи реалното провеждане на конкурс за длъжности без професионален опит, в случай че се установят съответните потребности.