11.10.2015 г.

Методика за последваща оценка на въздействието (без официално приемане)

Оценка на въздействието

Методиката е изработена през 2014 г. в контекста на усилията за установяване на устойчива система на оценка на въздействието в България. Документът е разработен по проект "Изграждане на капацитет на ИПА за научни изследвания, обучение и прилагане на иновативни европейски практики в доброто управление", изпълнен от Института по публична администрация и финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Методиката представя необходимите стъпки за осъществяване на ефективна последваща оценка на програми и нормативни актове.
 
Методиката е разработена преди установяването на нормативната рамка, изразяваща се в изменението на Закона за нормативните актове (обн. ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) и приемането на Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието (приета с ПМС № 301 от 14.11.2016 г., в сила от 18.11.2016 г.)
 
Официалното Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието е достъпно на този адрес.