15.12.2020 г.

Представяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по проект „Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация“

Административна реформа

Администрацията на Министерския съвет изпълнява проект „Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация“ по процедура BG05SFOP001-2.001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК и НАТУРА 2000“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ).
 
По проекта предстои изготвяне на промяна в дейност, касаеща изпълнение на надграждане на действащи информационни системи, свързани с основни цели и индикатори по цитирана процедура. Съгласно Указанията на Управляващия орган на ОПДУ, бенефициента следва да представи индикативни ценови оферти за цените на предвидените в проекта разходи. 
 
В тази връзка Администрацията на Министерския съвет кани всички заинтересовани физически и юридически лица с опит в изпълнение на посочената по-долу дейност да представят индикативни ценови оферти:
- „Надграждане на Платформа за провеждане на тестове и Портал за работа в държавната администрация jobs.government.bg
- Гаранционно обслужване – 24 месеца
 
Моля да представите индикативните си оферти с индикативните цени по съответната дейност, съгласно приложението.
 
Индикативните оферти трябва да се изпращат до 18 декември 2020 г. като сканирано копие до Енчо Енчев, държавен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“, тел.02/940 21 84, имейл e.enchev@government.bg