15.4.2008 г.

Ръководство за стратегическо планиране и разработване на политики в България

Стратегическо планиране

В настоящото Ръководство подробно се разглеждат първите два етапа от цикъла на
секторните политики, които се отнасят до стратегическото планиране и разработването
на политики. Представя се детайлно и процесът на вътрешна и междуведомствена
координация. Засягат се накратко останалите елементи от фазата на разработването на
политики, които са залегнали в другите две ръководства.