Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
17.10.2013 г.

План за намеса при извънредни ситуации, свързани със затрудняване на доставките или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
17.10.2013 г.

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

Категория: Здравеопазване
17.10.2013 г.

Националната програма „Превенция на самоубийствата в Република България 2013-2018 г.

Категория: Здравеопазване
16.10.2013 г.

Актуализираната стратегия по заетостта на Република България 2013-2020 г.

Категория: Социална политика и заетост
02.10.2013 г.

Конвергентна програма 2016–2019 г.

Категория: Междусекторни политики
15.3.2013 г.

Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г.

Категория: Социална политика и заетост
04.2.2013 г.

Актуализиран Национален план за действие по управление на устойчивите органични замърсители (УОЗ) в България 2012 г. - 2020 г.

Категория: Околна среда
04.2.2013 г.

Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници

Категория: Енергетика
04.2.2013 г.

Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)

Категория: Социална политика и заетост
04.2.2013 г.

Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.

Категория: Регионална политика
  ...