Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
12.4.2017 г.

Mорска стратегия на Република България и програма от мерки

Категория: Околна среда
05.10.2015 г.

Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в Република България (актуализация за програмен период 2014-2020 г.)

Категория: Околна среда
28.1.2015 г.

Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.

Категория: Околна среда
16.12.2013 г.

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор

Категория: Околна среда
04.2.2013 г.

Актуализиран Национален план за действие по управление на устойчивите органични замърсители (УОЗ) в България 2012 г. - 2020 г.

Категория: Околна среда
12.6.2012 г.

Трети Национален план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020 г.

Категория: Околна среда
25.9.2009 г.

Стратегически план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море

Категория: Околна среда
16.3.2008 г.

Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и амоняк в атмосферния въздух

Категория: Околна среда
16.3.2008 г.

Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие

Категория: Околна среда