Стратегически документи

Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 – 2018 г.

Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите има за цел опазването на здравето на животните и хората в България и спазването на един от основните принципи за създаване на Европейската общност - свободно движение на животни и животински продукти на територията на Общността.
 
Националната програма е изготвена съгласно:
 
- Закона за ветеринарномедицинската дейност;
- Националното и европейско законодателство за здравеопазване на животните;
- Стандартната оперативна процедура за изготвяне на държавната профилактична програма – СОП ЗХОЖ - 14, утвърдена със Заповед № РД 11-1913/21.12.2015 г. на изпълнителния директор на Българската агенция за безопасност на храните.
 


Документът е валиден до края на : 2018 г.
Документът е приет с Решение № 320 на Министерския съвет от 03.05.2016 г.