Стратегически документи

Mаркетингова стратегия за развитие на туризма на Oбщина Aврен (2015 г. – 2020 г.)

Маркетинговата стратегия за развитието на туризма на община Аврен (2015-2020) има за цел обединяване на усилията на публичния и частния сектор в общината за развитието на туризма. Стратегията дефинира конкретни маркетинг дейности на общинската администрация, както и мерки за стимулиране на частния и неправителствения сектор за разработване и изпълнение на единна визия на  община Аврен. Стратегията формулира краткосрочни, средносрочни и дългосрочни местни и регионални политики в областта на туристическия маркетинг; набелязва конкретни мерки за постигане на приоритетите; предлага работещи механизми за ефективно партньорство между държавните, общински власти и неправителствените организации; идентифицира подходящи форми за промотиране на туристическия продукт на Аврен в/на целеви национали и международни пазари. 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 1108 на Общинския съвет от 23.04.2015 г.