Стратегически документи

Стратегия за управление на общинската собственост и стопанската дейност

Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост обхваща периода 2015 – 2019 г. Предмет на стратегията са целите, принципите и приоритетите на придобиван е на общинска собственост, както и управлението и разпореждането с всички имоти и вещи общинска собственост.
Стратегията не разглежда: собствеността, включена в капитала на търговски дружества; сградите – публична общинска собственост, представляващи действащи детски заведен ия, училища, читалища, муз еи и други, които са предоставени на организации и юридически лица по силата на специални закони.
Стратегията включва:
          - основните цели, принципи и приоритети з а придобиване, управление и разпореждане с имотите - общинска собственост;
          - основните характеристики на отделните видове и моти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане;
          - нуждите на общината от нови имоти и способит е за тяхното придобиване;


Документът е валиден до края на : 2019 г.
Документът е приет с Решение № 19 на Общинския съвет от 25.11.2015 г.