Стратегически документи

Програма за управление на отпадъците на Община Аврен 2014 г. – 2018 г.

Програмата за управление на дейностите по отпадъците на община Аврен е разработена с основната цел да се определят необходимите мерки за изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в община Аврен, като елемент на интегрирана Регионална система за управление на отпадъците на общините Вълчи дол, Аврен, Бяла , Ветрино, Аврен, Долни чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово,  чрез която да се постигне намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от образуваните отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите и стимулиране на инвестициите в областта на управление на отпадъците.


Документът е валиден до края на : 2018 г.
Документът е приет с Решение № 936 на Общинския съвет от 29.09.2014 г.