Стратегически документи

Програма за развитие на туризма на Община Аврен 2014 г. – 2017 г.

Програмата за развитие на туризма  на община Аврен е разработена на основата на Общинския план за развитие, в съответствие със Закона за туризма, Стратегията за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 и е съобразна с местните туристически ресурси.

Настоящата програма следва да бъде изпълнявана с активното участие на водещи организации в сферата на туризма, бизнеса и НПО. 


Документът е валиден до края на : 2017 г.
Документът е приет с Решение № 931 на Общинския съвет от 29.09.2014 г.