Стратегически документи

Програма за опазване на околната среда в Община Аврен 2014 г. - 2020 г.

Програмата за опазване на околната среда в Община Аврен 2014 - 2020 е разработена съгласно чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда.. В структурно отношение програмата е оформена съгласно методически указания на министъра на околната среда и водите, а съдържанието й е подчинено на целите на Закона за опазване на околната среда и Националната стратегия за околна среда и Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Освен Общинския план за развитие, съществуват и други общински стратегически документи, които на практика представляват интегриран инструментариум за планиране на политиката за местно развитие, в това число и по отношение опазване на околната среда. В тази връзка Програмата за опазване на околната среда на Община Аврен ще бъде основният документ за провеждане на политика по околна среда в общината. С нея ще се идентифицират и планират нужните действия с техните времеви срокове и източници на финансиране. Основната мисия на тази програма е да спомогне за създаването на оптимална екологична обстановка на територията на общината, осигурявайки интегрирано опазване на околната среда.
 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 934 на Общинския съвет от 29.09.2014 г.